Metų statybos inžinierius

LSIS Garbės ženklas

LSIS kolegijos

Konsultacijos, arbitražas

Parama

Skaitmeninė statyba

Darbo reglamentas

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos

Kolegijos darbo reglamentas

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (toliau – LSIS) Kolegija savo veikloje vadovaujasi LSIS įstatais ir Kolegijos darbo reglamentu.

LSIS kolegija nagrinėja ir LSIS vardu skelbia išvadas statybų srities aktualijomis ir siūlo valdžios institucijoms reikiamus sprendimus.  

 

Kolegijos sudarymas

1. LSIS Kolegija sudaroma iš 5-7 narių, kuriuos neribotam laikotarpiui patvirtina LSIS prezidentas.  

2. LSIS kolegijų gali būtų kelios. Jos sudaromos pagal pagrindines statybos techninės veiklos sritis ir atsižvelgiant į statybų sektoriaus aktualijas.

3. Kandidatus į Kolegijos narius siūlo LSIS klubai, mokslo įstaigos, statybų sektoriaus įmonės.

4. Kolegijos pirmininkas yra LSIS prezidentas.

 

Kolegijos veiklos organizavimas

5. Kolegijos posėdis kviečiamas esant reikalui, pasiūlius LSIS prezidentui.

6. Kolegijos posėdį kviečia ir jiems vadovauja Kolegijos pirmininkas, o jam pavedus -  LSIS vykdomasis direktorius.

7. Kolegija savo darbą gali organizuoti ir sprendimus priimti nuotoliniu būdu.

8. Kolegija sprendimus priima bendru sutarimu. Jei reikia, Kolegija spendimą priima paprasta balsų dauguma.

 

Kolegijos sprendimai

9. Kolegija svarstomais klausimais priima išvadas, pareiškimus ar kitokius dokumentus.

10. Kolegijai priėmus sprendimą, Kolegijos narys ar narių grupė gali paskelbti ypatingąją nuomonę.

11. Kolegijos sprendimai, įskaitant Kolegijos narių ypatingąsias nuomones, nusiunčiami suinteresuotoms institucijoms ir skelbiami LSIS tinklalapyje, skyrelyje LSIS kolegijos/Sprendimai.

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"