APDOVANOJIMO „GERIAUSIAS METŲ STATYBOS INŽINIERIUS“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA: Lietuvos statybininkų asociacijos prezidiumo 2014 m. spalio 22 d. sprendimu (protokolo Nr. 6)
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prezidiumo 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimu (protokolo Nr. 8)

LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGA
APDOVANOJIMO „GERIAUSIAS METŲ STATYBOS INŽINIERIUS“ NUOSTATAI

1. Bendroji dalis.
Viena svarbiausių valstybės sėkmingos raidos jėgų yra itin didelio profesionalumo žmonės, dirbantys kuo įvairiausiose Lietuvos ūkio šakose. Jų profesionalumas, kvalifikacija, ištikimybė profesijai, garbingumas turi būti tinkamai įvertinti.
Statybos inžinierius skatinant siekti visai visuomenei ir statybų bendruomenei ypač reikšmingų darbo rezultatų, įsteigiamas apdovanojimas „Geriausias metų statybos inžinierius“.
2. Pretendentai į apdovanojimą.
Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) ir Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) apdovanojimas „Geriausias metų statybos inžinierius“ suteikiamas statybos inžinieriams, dirbantiems statybos techninės veiklos pagrindinėse srityse, t.y. statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas, kurių profesinė veikla pasibaigusiais kalendoriniais metais išsiskiria ypač aukštais pasiekimais: vadovavimo statinių statybai rezultatai, naujų gamybos metodų ir technologijų įdiegimas, asmeniniai kūrybiniai pasiekimai, visuomeninė veikla ir t. t.
3. Siūlymai apdovanojimui ir jų nagrinėjimo tvarka.
3.1. Siūlymus apdovanojimui „Geriausias metų statybos inžinierius“ gali teikti statybos ir specializuotos statybos įmonės bei statybos dalyvių asociacijos.
3.2. Motyvuotas siūlymas kartu su apdovanojimui teikiamo asmens gyvenimo ir veiklos aprašymu bei įvertinimu (priedas Nr.1) pateikiamas LSA kasmet iki birželio 1 d.
3.3. Kandidatams apsvarstyti ir apdovanojimui skirti sudaroma komisija (Komisija) iš 7 narių.
Po 3 narius deleguoja LSA ir LSIS, o 1 narį deleguoja VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.
Komisija iš narių išrenka pirmininką.
3.4. Komisija gautus pasiūlymus įvertina ir sprendimą dėl apdovanojimo „Geriausias metų statybos inžinierius“ priima iki birželio 30 d.
3.5. Komisijos posėdžius organizuoja Komisijos pirmininkas, pranešdamas nariams apie posėdį el. paštu arba telefonu. Kandidatų paraiškos išsiunčiamos Komisijos nariams el. paštu iki posėdžio.
Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma.
Jeigu Komisijos narys negali dalyvauti posėdyje, savo nuomonę dėl kandidatų pareiškia Komisijos pirmininkui raštu arba el.paštu iki posėdžio.
3.6. Apdovanojimų atributiką ruošia LSA. Apdovanojimų atributikos išlaidas apmoka LSA ir LSIS lygiomis dalimis, bendru sutarimu nustatyta tvarka.
4. Apdovanojimo tvarka.
4.1. Apdovanotam asmeniui įteikiamas pažymėjimas „Geriausias ....... metų statybos inžinierius“ ir atminimo dovana su užrašu – „Geriausias ... metų statybos inžinierius“, nurodant apdovanotojo vardą ir pavardę.
4.2. Apdovanojimo pažymėjimą pasirašo LSA prezidentas ir LSIS pirmininkas.
4.3. Apdovanojimą įteikia LSA prezidentas ir LSIS pirmininkas (arba kiti įgalioti asociacijų atstovai) profesinės Statybininkų dienos šventės renginyje.

1 priedas

KANDIDATO PARAIŠKA APDOVANOJIMUI „GERIAUSIAS METŲ STATYBOS INŽINIERIUS“

1. Vardas, pavardė, gimimo metai:
2. Gyvenamosios vietos adresas, tel. Nr., el. paštas:
3. Išsilavinimas, metai, mokymo įstaiga:
4. Darbinės veiklos ir pasiekimų charakteristika:
4.1. Darbovietės ir pareigos (pastarieji 5 metai)
4.2. Darbinės veiklos rezultatai per paskutinius dvejus metus (statinių ir darbų pavadinimas, apimtis, įvertinimas ir t.t.)
4.3. Inovacinė-kūrybinė veikla ir nuopelnai
4.4. Asmeniniai profesiniai pasiekimai
4.5. Visuomeninė veikla
5. Kiti duomenys kandidato nuopelnams atskleisti (galima pateikti prieduose).
Paraišką teikianti organizacija, vadovo parašas, antspaudas (jei turi), data

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"