STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS 2019, Vilnius

Būdama Europos statybos inžinierių tarybos (European Council of Civil Engineers, ECCE) nare, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga pripažįsta ECCE profesinės etikos kodeksą ir rekomenduoja jo laikytis savo nariams bei visiems statybos inžinieriams.
Statybos inžinierius turi siekti gerinti žmonijos gyvenimo sąlygas, visada rūpinantis gyvybės, sveikatos ir turto saugumu.
Statybos inžinierius tarnauja visuomenei ir puoselėja kultūrą ir gyvenimo kokybę.
Statybos inžinierius turi atsižvelgti į dabarties poreikius ir juos analizuoti, numatydamas ateities vystymosi tendencijas.
Statybos inžinierius šiuo Kodeksu kaip dinamiškų principų rinkiniu vadovaujasi aktyviai, ir nėra pasyvus stebėtojas.

1. Visuomenė 
Inžinierius: 
1. veikia sąžiningai ir atsižvelgdamas į teisėtus visuomenės interesus;
2. atsižvelgia į visuomenės ir kitų kolegų bei darbuotojų sveikatos ir saugumo reikalavimus;
3. savo profesine veikla prisideda prie visuomenės informavimo apie statybos inžinerijos naudą;
4. profesinę nuomonę reiškia atsakingai, tik turėdamas tinkamas žinias, patikimą informaciją;
5. neima neteisėto atlygio bet kokia forma;
6. visuomeniniuose santykiuose siekia būti konstruktyvus;
7. gerbia ir padeda išsaugoti bei puoselėti visuomenės aplinką ir vertybių sistemą bei kultūros paveldą.

2. Aplinka 
Inžinierius:
1. suvokia savo darbo poveikį visuomenei ir gamtinei aplinkai;
2. siekia, kad vystymasis ir pokyčiai būtų tvarūs;
3. naudojasi kiekviena galimybe, kad gerintų aplinką ir tobulintų gyvenimo kokybę;
4. pripažįsta planetos ekologinių sistemų tarpusavio priklausomybę ir jų gebėjimą sušvelninti pokyčius, kylančius dėl statybų inžinerijos veiklos;
5. siekia apsaugoti aplinką nuo bet kokio neigiamo profesinės veiklos šalutinio poveikio;
6. skatina atsinaujinančių energijos šaltinių ir perdirbtų išteklių naudojimą;
7. savo darbu nuolat gerina aplinką ir visuomenės gyvenimo kokybę bei atsižvelgia į efektyvų žaliavų naudojimą.

3. Profesija
Inžinierius:
1. laikosi savo profesijos standartų ir siekia nuolat didinti profesinį efektyvumą;
2. vengia bet kokio elgesio, kuris pažemintų ar pakenktų profesijos garbei ir orumui;
3. siekia apsaugoti savo profesiją nuo netinkamo atstovavimo;
4. neteikia, nereklamuoja ir nepristato klaidinančios ir apgaulingos informacijos apie save ir savo profesiją, neleidžia taip elgtis kitiems;
5. vengia su profesiniais įsipareigojimais nesuderinamų situacijų arba situacijų, kurios galėtų kelti abejonių dėl nešališkumo ar sąžiningumo;
6. nerengia dokumento, kuris prieštarauja turimai informacijai ar profesionaliai nuomonei arba dokumentas gali klaidinti ar kitaip diskredituoti profesiją.

4. Klientai ir darbdaviai
Inžinierius:
1. veikia kaip ištikimas savo kliento ar darbdavio atstovas, išlieka sąžiningas ir teisingas visoms šalims;
2. savo klientui ar darbdaviui paaiškina bet kokį savo interesą arba galimą interesų konfliktą;
3. užtikrina, kad veikla nekelia pavojaus gyvybei ar turtui arba jei toks pavojus egzistuoja, tai turi informuoti visas suinteresuotas šalis;
4. savo klientui ar darbdaviui tinkamai paaiškina pasekmes, jei jo inžinerinis sprendimas bus nuginčytas;
5. neatskleidžia konfidencialios arba verslo informacijos apie savo klientą ar darbdavį be jų sutikimo;
6. nepriima trečiųjų šalių užmokesčio dėl savo veiksmų kliento ar darbdavio atžvilgiu;
7. savo klientui ar darbdaviui atskleidžia visus interesus savo veikloje, kuri gali būti suprantama kaip konkurencinė;
8. neima atlygio už veiklą, kuria jis nėra kompetentingas užsiimti;
9. savo klientą ar darbdavį informuoja, kai paaiškėja, kad projektas gali būti nesėkmingas;
10. informuoja savo darbdavį apie kitą savo profesinę veiklą už savo organizacijos ribų;
11. pagarbiai žiūri į vartotojo poreikius ir reikalavimus, jei šie poreikiai ir reikalavimai neprieštarauja šio kodekso principams ir jų taikymui. Esant numatomam prieštaravimui, inžinierius nedelsdamas informuoja vartotoją.

5. Kiti statybos inžinieriai
Inžinierius:
1. pripažįsta kitų inžinierių nuopelnus;
2. rūpinasi savo, kitų inžinierių ir perspektyvių profesijos atstovų tobulėjimu ir mokymusi;
3. nekenkia kito inžinieriaus profesinei reputacijai, galimybėms ir veiklai;
4. praneša atitinkamai institucijai apie kito inžinieriaus galimus pažeidimus, neetišką ar neteisėtą veiklą.

Atsisiųsti PDF

 

Jūs galite pranešti apie pažeidimą anonimiškai ir nedalyvauti svarstyme. Tokiu atveju kuo detaliau aprašykite situaciją, pažeidimą, asmenį  ir/ar įmonę neetiškai vykdančius veiklą, nurodant jų kontaktinius duomenis.

Prisekite/atsiųskite dokumentus, nuotraukas pagrindžiančius faktus. Nepakankant duomenų, negalėsime pradėti tyrimo. Garantuojame anonimiškumą.