APIE MUS 

LIETUVOS STATYBOS  INŽINIERIŲ  SĄJUNGOS VILNIAUS APSKRITIES BENDRIJA  ( LSIS VAB)  – tai naujas buvusio Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus klubo (LSIS VK) pavadinimas.  

Pavadinimas pakeistas 2019 m. sausio mėn. 24 dieną.   

LSIS VK įkurtas 1996 m. kovo mėn. 20 d. 

LSIS VAB teisinė forma – profesinė sąjunga.  

Buveinė yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) patalpose, adresu Trakų g. 1/26 – 314, Vilniuje, pašto kodas – LT-01132.

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS APSKRITIES BENDRIJOS

ISTORIJA

1996 m. kovo mėn.  7 d. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus klubo iniciatyvinės grupės susirinkime nutarta įsteigti Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus klubą, toliau LSIS VK. LSIS VK Valstybės įmonės registrų centre įregistruotas 1996.03.20. numeriu PS96-13. Pirmuoju klubo pirmininku išrinktas statybos inžinierius Jonas Mulevičius,  pavaduotoju – Jonas Dambrauskas, sekretorė – Jūratė Miknienė. Viso klubą sudarė 16 narių. Būstinei buvo suteiktos patalpos adresu Lukiškių g. 5, Vilniuje.

Nuo 2000 m. vasario mėn. 17 d. LSIS VK pradėjo vadovauti, naujai išrinktas pirmininkas – VGTU pastatų konstrukcijų katedros docentas, technikos mokslų daktaras Julius Gajauskas. Tuo metu Klubą sudarė 80 narių. Panašiu laiku, VGTU rektoriui prof. habil. dr. Edmundui Kazimierui Zavadskui pasiūlius, LSIS VK pakeitė patalpas į Trakų g. 1/26, Vilniuje.

2000 m. lapkričio mėn., 18 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos statybos inžinierių ir technikų sąjungos Varšuvos skyriumi.

Vadovaujant LSIS VK pirmininkui Dr. Juliui Gajauskui, 2004 m. gegužės mėn. buvo parengtas ir 5000 tiražu išspausdintas 1096 psl. apimties „Statybos inžinieriaus žinynas“. Leidinys buvo pripažintas inžinierių bendruomenės ir išpopuliarėjo, kurio populiarumu galima džiaugtis ir šiandien. 

Paskatinti „Statybos inžinieriaus žinyno“ sėkme, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos narių autorių kolektyvas, kuriam vadovauti buvo išrinktas doc. Dr. Julius Gajauskas, parengė ir 2009 m. spalio mėn. 5000 egzempliorių tiražu išleido 1520 puslapių apimties „Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinyną“.

Nuo 2017 m. lapkričio mėn. 30 d. LSIS VK pirmininku išrinktas Audrius Čepulis, bendrijos administratore –  ilgametė bendrijos sekretorė Erminija Andrašūnienė. Bendrijos prezidiumą sudaro 5 nariai: Audrius Čepulis – pirmininkas, Marius Mickaitis – pirmininko pavaduotojas, Julius Gajauskas, Saulius Bekampis, Gintautas Veitas. 

2019 metais Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus klubas  pervadintas į Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus apskrities bendriją, toliau LSIS VAB. Šiuo metu bendrijoje yra 74 nariai. 

Pagrindinė bendrijos veikla – seminarų vedimas, ekskursijų į įvairius statybos objektus ir gamyklas organizavimas.

LSIS VAB teisinė forma – profesinė sąjunga.  Buveinė yra Trakų g. 1/26-314, Vilniuje, LT-01132.

 

LSIS Vilniaus apskrities bendrija siekia:

LSIS VAB veiklos tikslai yra:

 • Ginti savo narių profesinius, ekonominius ir darbo interesus
 • Skatinti statybos inžinierius tobulinti savo profesionalumą
 • Plėtoti profesinę veiklą ir estetines pažiūras
 • Skleisti statybų technines ir organizacines naujoves
 • Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais statybų klausimais

 Mūsų priemonės tikslams įgyvendinti:

 • Teikti pasiūlymus Lietuvos statybos inžinierių sąjungai
 • Organizuoti su statybomis susijusiais klausimais kursus. Paskaitas, diskusijas, pasitarimus
 • Rengti savo nariams dalykines išvykas respublikoje ir užsienyje
 • Skatinti statybos inžinierių kūrybinę veiklą

Aplinkos ministerijos pavedimu statybos specialistams, norintiems įgyti ypatingų statinių statybos vadovų, specialiųjų statybos darbų vadovų ir statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatus, organizuoja specialistų apmokymo kursus ir tikrina profesines žinias; norintiems pratęsti turimus kvalifikacijos atestatus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus.

LSIS VAB dalyvauja statybos inžinieriaus profesinio standarto įgyvendinime ir  statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikime.

Narių skaičius: 74
Metinis narystės mokestis: 15 EUR, studentams, senjorams – 6 EUR

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS APSKRITIES BENDRIJOS

ĮSTATAI

 1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus apskrities bendrija (toliau – LSIS VAB) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – profesinė sąjunga, o pagrindinis tikslas yra organizuoti ir koordinuoti LSIS VAB narių veiklą, atstovauti LSIS VAB narių interesams ir juos ginti.

1.2. LSIS VAB turi komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą ir atsiskaitomąją sąskaitą.

1.3. LSIS VAB pavadinimas – Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus apskrities bendrija.

1.4. LSIS VAB veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.5. LSIS VAB atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. LSIS VAB neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už LSIS VAB prievoles.

1.6. LSIS VAB finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.7. LSIS VAB veiklos laikotarpis neribotas.

 1. LSIS VAB veikla

2.1. LSIS VAB veiklos tikslai yra:

2.1.1. telkti LSIS VAB narių pastangas statybos techninių veiklų (statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės, statybos darbų, statinio ir statinio statybos techninės priežiūros) tobulinimui; prisidėti prie statybos sektoriaus ir bendrai Lietuvos ūkio pažangos kūrimo;

2.1.2. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotam rengti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus ir specialistus, kelti jų kvalifikaciją, didinti profesionalumą, konkurencingumą ir asmeninį efektyvumą; dalyvauti įgyvendinant valstybės nustatytą statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką;

2.1.3. teikti LSIS VAB nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą, teisinėmis priemonėmis ginti savo narių profesinius, socialinius, ekonominis ir darbo interesus, atstovauti LSIS VAB ir jos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo organuose, formuoti nepriklausomą nuomonę visais statybos techninės veiklos klausimais;

2.1.4. rūpintis statybos inžinierių profesiniu ir etiniu lygiu, skatinti juos gilinti profesines žinias; kurti, diegti, skleisti bei įgyvendinti inovatyvius ir pažangius statybos veiklos  tobulinimo ir nuolatinio gerinimo sprendimus;

2.1.5. atstovauti LSIS VAB narių interesus Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje ir dalyvauti jos veikloje;

2.1.6. padėti sudaryti palankiausias sąlygas LSIS VAB narių veiklai vykdyti bei plėsti;

2.1.7. teikti pagalbą LSIS VAB nariams užmezgant ekonominius bei teisinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių statybos techninės veiklos  įmonėmis bei organizacijomis;

2.1.8. bendradarbiauti su mokslo įstaigomis bei kitomis organizacijomis.

2.2. Įgyvendindama veiklos tikslus LSIS VAB:

2.2.1. organizuoja ir vykdo su statybos techninės veiklos sritimis susijusius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas, konsultacijas, diskusijas, pasitarimus, mokslines-technines konferencijas, parodas, dalykines išvykas Lietuvoje ir užsienyje;

2.2.2. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotas dalyvauja statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje;

2.2.3. bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio organizacijomis, kuriant, diegiant, skleidžiant, įgyvendinant ir plėtojant statybos srities mokslinius, techninius, technologinius, organizacinius, ekonominius, socialinius, saugos ir kitus sprendimus bei idėjas;

2.2.4. supažindina visuomenę su LSIS VAB idėjomis ir tikslais, didinant LSIS VAB žinomumą;

2.2.5. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos vardu dalyvauja statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų kūrimo ir tobulinimo veikloje, juos vertina ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus atitinkamoms valstybės institucijoms;

2.2.6. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prašymu, taip pat ginčytinais atvejais, atlieka statinių projektų ir statinių ekspertizę. Siūlo ekspertų kandidatūras į Lietuvos statybos inžinierių sąjungos sudaromas komisijas;

2.2.7. skatina statybos inžinierių kūrybinę veiklą, profesinį ir asmenini tobulėjimą;

2.2.8. organizuoja LSIS VAB leidinių leidybą;

2.2.9. bendradarbiauja su kitais Lietuvos statybos inžinierių sąjungos nariais, klubais, bendrijomis;  

2.2.10. vykdo įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga LSIS VAB tikslams pasiekti.

2.3. Įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui LSIS VAB turi teisę:

2.3.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, užsiimti leidyba;

2.3.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų nustatyta tvarka;

2.3.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.3.4. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;

2.3.5. gauti lėšų ar kitokio turto iš visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių asmenų;

2.3.6. teikti bei gauti paramą.

2.4. LSIS VAB leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti LSIS VAB įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

2.5. LSIS VAB draudžiama:

2.5.1. neatlygintinai perduoti LSIS VAB turtą nuosavybėn LSIS VAB nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui;

2.5.2. mokėti LSIS VAB nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos LSIS VAB turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

2.5.3. LSIS VAB turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti LSIS VAB ir/ar jos valdymo organų nariams, LSIS VAB darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus darbo užmokestį, kitokias su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokas ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

2.5.4. suteikti paskolas, įkeisti LSIS VAB turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas LSIS VAB prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

2.5.5. skolintis pinigų iš LSIS VAB nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

2.5.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

2.5.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

2.5.8. parduoti LSIS VAB turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

2.5.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

2.5.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

2.5.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

2.5.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

2.6. LSIS VAB pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. LSIS VAB šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.

 1. LSIS VAB nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. LSIS VAB sudaro:

3.1.1. LSIS VAB tikrieji nariai;

3.1.2. LSIS VAB nariai-rėmėjai;

3.1.3. LSIS VAB Garbės nariai.

3.2. LSIS VAB tikrųjų narių skaičius neribojamas. Minimalus LSIS VAB narių skaičius yra devyni. LSIS VAB tikraisiais nariais gali būti fiziniai asmenys, pripažįstantys LSIS VAB įstatus, aktyviai dalyvaujantys LSIS VAB veikloje bei mokantys visuotinio LSIS VAB narių susirinkimo nustatyto dydžio tikrųjų narių mokestį.

3.3. LSIS VAB narių-rėmėjų skaičius neribojamas. LSIS VAB nariais-rėmėjais gali būti fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, pripažįstantys LSIS VAB įstatus bei mokantys visuotinio LSIS VAB narių susirinkimo nustatyto dydžio narių-rėmėjų mokestį.

3.4. LSIS VAB Garbės narių skaičius neribojamas. LSIS VAB Garbės nariais gali būti LSIS VAB ir/ar Lietuvos statybos veikloje ypatingai nusipelnę fiziniai asmenys.

3.5. LSIS VAB tikruoju nariu tampama:

3.5.1. pateikus LSIS VAB Pirmininkui raštišką prašymą dėl priėmimo į LSIS VAB tikruosius narius;

3.5.2. LSIS VAB Pirmininkui priėmus sprendimą priimti naują narį į LSIS VAB;

3.5.3. sumokėjus visuotinio narių susirinkimo nustatytą LSIS VAB tikrojo nario stojamąjį mokestį;

3.5.4. sumokėjus visuotinio narių susirinkimo nustatytą LSIS VAB tikrojo nario metinį narystės  mokestį.

3.6. LSIS VAB nariu-rėmėju tampama:

3.6.1. pateikus LSIS VAB Pirmininkui raštišką prašymą dėl priėmimo į LSIS VAB narius-rėmėjus

3.6.2. LSIS VAB Prezidiumui priėmus sprendimą priimti naują narį-rėmėją į LSIS VAB. LSIS VAB Pirmininkas prezidiumo posėdį suorganizuoja ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų;

3.6.3. sumokėjus LSIS VAB Prezidiumo nustatytą LSIS VAB nario-rėmėjo stojamąjį mokestį;

3.6.4. sumokėjus LSIS VAB Prezidiumo nustatytą LSIS VAB nario-rėmėjo metinį narystės  mokestį.

3.7. LSIS VAB Garbės nariu tampama LSIS VAB Prezidiumui nutarus suteikti Garbės nario statusą asmeniui, kuris yra ypatingai nusipelnęs LSIS VAB ir/ar Lietuvai statybos srityje. LSIS VAB Garbės nariu tampama ir LSIS VAB Garbės nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo LSIS VAB Prezidiumo posėdžio sprendimo suteikti Garbės nario statusą dienos.

3.8. LSIS VAB tikrųjų narių teisės:

3.8.1. dalyvauti ir balsuoti LSIS VAB visuotiniuose narių susirinkimuose šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

3.8.2. siūlyti fizinius asmenis į LSIS VAB valdymo organų narius;

3.8.3. dalyvauti LSIS VAB veikloje, įgyvendinti jos tikslus bei uždavinius;

3.8.4. naudotis LSIS VAB teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota LSIS VAB pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti LSIS VAB veikloje;

3.8.5. teikti pasiūlymus LSIS VAB valdymo organams, vertinti LSIS VAB veiklą;

3.8.6. LSIS VAB Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis LSIS VAB simbolika, LSIS VAB įranga, patalpomis;

3.8.7. susipažinti su LSIS VAB dokumentais ir gauti visą LSIS VAB turimą informaciją apie jos veiklą;

3.8.8. dalyvauti, svarstant jų veiklą ir elgesį;

3.8.9. remti LSIS VAB turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

3.8.10. apskųsti teismui LSIS VAB valdymo organų sprendimus;

3.8.11. bet kada išstoti iš LSIS VAB apie tai pranešus raštiškai;

3.8.12. turėti kitas LSIS VAB įstatuose ir LR įstatymuose numatytas LSIS VAB nario teises.

3.9. LSIS VAB narių-rėmėjų teisės:

3.9.1. naudotis LSIS VAB teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota LSIS VAB pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti LSIS VAB veikloje;  

3.9.2. teikti pasiūlymus LSIS VAB valdymo organams, vertinti LSIS VAB veiklą;

3.9.3. LSIS VAB Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis LSIS VAB simbolika;

3.9.4. susipažinti su LSIS VAB dokumentais ir gauti informaciją apie LSIS VAB veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;

3.9.5. dalyvauti be balso teisės LSIS VAB visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.9.6. remti LSIS VAB turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

3.9.7. LSIS VAB Prezidiumo nustatyta tvarka įgyti pirmumo teisę naudotis LSIS VAB paslaugomis ir/ar gauti su jų teikimu susijusias lengvatas;

3.9.8. bet kada išstoti iš LSIS VAB apie tai pranešus raštiškai.

3.10. LSIS VAB Garbės narių teisės:

3.10.1. naudotis LSIS VAB teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota LSIS VAB pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti LSIS VAB veikloje;

3.10.2. teikti pasiūlymus LSIS VAB valdymo organams, vertinti LSIS VAB veiklą;

3.10.3. LSIS VAB Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis LSIS VAB simbolika;

3.10.4. susipažinti su LSIS VAB dokumentais ir gauti informaciją apie LSIS VAB veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;

3.10.5. dalyvauti be balso teisės LSIS VAB visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.10.6. atsisakyti Garbės nario statuso apie tai pranešus raštiškai.

3.11. Narystė LSIS VAB pasibaigia:

3.11.1. LSIS VAB tikrajam nariui, nariui-rėmėjui arba Garbės nariui išstojus iš LSIS VAB. LSIS VAB tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys gali laisvai išstoti iš LSIS VAB, prieš 15 dienų pateikęs rašytinį prašymą LSIS VAB Pirmininkui, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus LSIS VAB ir su ja atsiskaitęs. LSIS VAB tikrieji nariai, nariai-rėmėjai ir Garbės nariai išbraukiami iš narių sąrašo LSIS VAB Pirmininko sprendimu;

3.11.2. likvidavus LSIS VAB;  

3.11.3. LSIS VAB tikrojo nario, nario-rėmėjo ir/ar Garbės nario, kaip fizinio asmens,  mirties atveju;

3.11.4. LSIS VAB Prezidiumo sprendimu, kai:

3.14.4.1. LSIS VAB tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys nesilaiko LSIS VAB įstatų bei nevykdo kitų pareigų;

3.11.4.2. LSIS VAB tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys, pasinaudodamas iš LSIS VAB gauta informacija, sudaro sandorius, padarydamas nuostolius kitiems LSIS VAB tikriesiems nariams, nariams-rėmėjams arba Garbės nariams;

3.11.4.3. LSIS VAB tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys perduoda tretiesiems asmenims LSIS VAB tikrųjų narių, narių-rėmėjų arba Garbės narių komercines-ūkines ir/ar profesines paslaptis;

3.11.4.4. LSIS VAB tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys nevykdo sutartinių įsipareigojimų LSIS VAB ir kitiems nariams;

3.11.4.5. LSIS VAB tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys savo veikla diskredituoja LSIS VAB ar jos narius;

3.11.4.6. LSIS VAB tikrasis narys arba narys-rėmėjas nesumoka LSIS VAB tikrojo nario arba nario-rėmėjo mokesčio praėjus trims mėnesiams nuo jam pateikto raštiško įspėjimo.

3.12. Išstojusiam ar pašalintam iš LSIS VAB tikrajam nariui ar nariui-rėmėjui stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai, tiksliniai įnašai ar kitaip LSIS VAB nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.13. LSIS VAB tikrojo nario ir nario-rėmėjo pareigos:

3.13.1. laikytis šių įstatų, LSIS VAB profesinės etikos kodekso bei visuotinių LSIS VAB narių susirinkimų, LSIS VAB Prezidiumo, LSIS VAB pirmininko ir kitų LSIS VAB valdymo organų teisėtų reikalavimų;

3.13.2. vadovaujantis visuotinio LSIS VAB narių susirinkimo nustatyta tvarka, laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį bei tikslinius įnašus;

3.13.3. tausoti LSIS VAB turtą;

3.13.4. teikti visokeriopą pagalbą įgyvendinant įstatuose nurodytus LSIS VAB tikslus ir uždavinius;

3.13.5. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti LSIS VAB padarytus nuostolius;

3.13.6. nevykdyti veiklos, kuri kenktų LSIS VAB ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;

3.13.7. saugoti LSIS VAB ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš LSIS VAB narių.

3.14. LSIS VAB Garbės nario pareigos:

3.14.1. laikytis visuotinių LSIS VAB narių susirinkimų, Prezidiumo, Prezidiumo pirmininko ir kitų LSIS VAB valdymo organų  teisėtų reikalavimų bei šių įstatų;

3.14.2. tausoti LSIS VAB s turtą;

3.14.3. nevykdyti veiklos, kuri kenktų LSIS VAB ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;

3.14.4. saugoti LSIS VAB ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš LSIS VAB narių.

3.15. LSIS VAB tikrųjų narių ir narių-rėmėjų stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžiai bei mokėjimo tvarka įstatuose nenurodoma, ji tvirtinama atskiru dokumentu LSSI VAB Prezidiumo sprendimu.

 1. LSIS VAB valdymas

4.1. LSIS VAB valdymo struktūra:

4.1.1. Visuotinis susirinkimas – aukščiausias LSIS VAB valdymo organas;

4.1.2. Prezidiumas – kolegialus LSIS VAB valdymo organas;

4.1.3. Vykdantysis direktorius – vienasmenis LSIS VAB valdymo organas;

4.1.4. Revizijos komisija – kolegialus LSIS VAB organas;  

Visuotinis LSIS VAB narių susirinkimas

4.2. Visuotinis LSIS VAB narių susirinkimas (toliau  – Susirinkimas) yra aukščiausias LSIS VAB organas, kurio kompetencijai priklauso:

4.2.1. keisti LSIS VAB įstatus;

4.2.2. tvirtinti ir keisti LSIS VAB profesinės etikos kodeksą;

4.2.3. rinkti ir atšaukti LSIS VAB Prezidiumo narius, Prezidiumo primininką;

4.2.4. nustatyti LSIS VAB tikrųjų narių arba narių-rėmėjų stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

4.2.5. nustatyti tikslinius įnašus bei jų mokėjimo tvarką;

4.2.6. nustatyti atlyginimo už veiklą LSIS VAB Prezidiume, Revizijos komisijoje ar Profesinės etikos komisijoje dydį bei mokėjimo tvarką;

4.2.7. rinkti ir atšaukti Revizijos komisijos bei Profesinės etikos komisijos narius;

4.2.8. priimti sprendimą dėl LSIS VAB pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

4.2.9. priimti sprendimą skirti ir atšaukti LSIS VAB likvidatorių.

4.2.10. spręsti kitus LR profesinių sąjungų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal LR profesinių sąjungų įstatymą tai nepriskirta kitų LSIS VAB valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

4.3 Susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja LSIS VAB Prezidiumas, apie jo datą, vietą ir darbotvarkę informuodamas tikruosius narius, narius-rėmėjus ir Garbės narius jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo pradžios.  

4.4. Susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 LSIS VAB tikrųjų narių. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi LSIS VAB tikrieji nariai. Kiekvienas LSIS VAB tikrasis narys susirinkime turi vieno balso teisę. Tikrąjį narį susirinkime gali atstovauti  tik jo įgaliotas kitas tikrasis narys ar valdymo organų narys. Nariai-rėmėjai bei Garbės nariai turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės bei pasisakyti svarstomais darbotvarkės klausimais.

4.5.  Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių tikrųjų narių balsų „už“ negu „prieš“ (tikrieji nariai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais), išskyrus šių įstatų 4.6 punkte nustatytus atvejus.  

4.6. Susirinkimo sprendimams dėl LSIS VAB įstatų keitimo, dėl LSIS VAB pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių LSIS VAB tikrųjų narių balsų.

4.7. Tais atvejais, kai renkami Prezidiumo nariai, Susirinkime gali būti balsuojama atskirai dėl kiekvieno Prezidiumo nario arba iš karto už visą Prezidiumo narių sąrašą.

4.8. Susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/3 Susirikime dalyvaujančių LSIS VAB tikrųjų narių.

4.9. Narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti Susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į Susirinkimą ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant LSIS VAB administracijai ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu LSIS VAB tikrasis narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

4.10. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius pasirašo vykusio Susirinkimo protokolą ir narių registravimo sąrašą.

4.11. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas. LSIS VAB nariai apie tai informuojami šių įstatų 4.3. punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki pakartotinio susirinkimo. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus.

4.12. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant įstatų 4.3 ir 4.11 punktuose numatytų terminų, jeigu visi LSIS VAB tikrieji nariai su tuo sutinka ir nepateikia raštiško prieštaravimo.

4.13. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 LSIS VAB tikrųjų narių, Prezidiumas arba Revizijos komisija.

LSIS VAB Prezidiumas

4.14. LSIS VAB Prezidiumas  (toliau – Prezidiumas) yra kolegialus LSIS VAB valdymo organas, vadovaujantis LSIS VAB veiklai tarp Susirinkimų.

4.15. Minimalus Prezidiumo narių skaičius yra 4, maksimalus Prezidiumo narių skaičius negali būti didesnis kaip 6. Galutinį Prezidiumo narių skaičių nustato Susirinkimas. Prezidiumo narius 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Susirinkimas gali išrinkti papildomus Prezidiumo narius, kurių įgaliojimai baigiasi kartu su 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinktų Prezidiumo narių įgaliojimais. Iš išrinktųjų Prezidiumo narių Susirinkimas išrenka Prezidiumo pirmininką. Prezidiumo nariais gali būti tik LSIS VAB tikrieji nariai. Kiekvienas Prezidiumo narys gali atsistatydinti, įspėdamas apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Už veiklą Prezidiume jos nariui gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia Susirinkimas.

4.16. Prezidiumas:

4.16.1. šaukia LSIS VAB narių Susirinkimus ir sudaro Susirinkimų darbotvarkes;

4.16.2. savo kadencijos laikotarpiui renka (skiria) ir atšaukia LSIS VAB Vicepirmininką;

4.16.3. savo kadencijos laikotarpiui renka (skiria) ir atšaukia LSIS VAB Vykdantįjį direktorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas bei tvirtina pareiginius nuostatus, įgalioja Prezidiumo narį pasirašyti su Vykdančiuoju direktoriumi darbo sutartį;

4.16.4. tvirtina LSIS VAB buhalterio (finansininko) kandidatūrą, nustato jo atlyginimo dydį;

4.16.5. nustato LSIS VAB darbuotojų etatų skaičių ir jų darbo sutarties sąlygas;

4.16.6. tvirtina LSIS VAB darbo tvarkos taisykles ir LSIS VAB veiklos nuostatas;

4.16.7. vykdo visuotinio LSIS VAB narių susirinkimo nutarimus;

4.16.8. rengia LSIS VAB veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas;

4.16.9. rengia bei pateikia Lietuvos statybos inžinierių sąjungai pasiūlymus, rekomendacijas bei išvadas klausimais, liečiančiais LSIS VAB veiklą ir tikslus;

4.16.10. užmezga ryšius su vidaus ir užsienio šalių statybinės techninės veiklos  juridiniais asmenimis, siunčia narius į stažuotes;

4.16.11. gina LSIS VAB narių teises ir prestižą. Pateikia kandidatus į valstybinius ar kitokius apdovanojimus;

4.16.12. priima sprendimus dėl LSIS VAB nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ir įkeitimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus apribojimus;

4.16.13. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto;

4.16.14. parengia ir pateikia visuotiniam LSIS VAB narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Prezidiumo veiklos ataskaitą;

4.16.15. kaupia lėšas LSIS VAB veiklai finansuoti;

4.16.16. svarsto LSIS VAB tikrųjų narių, narių-rėmėjų ir Garbės narių pasiūlymus įgyvendinant LSIS VAB veiklos tikslus ir uždavinius;

4.16.17. nustato LSIS VAB komercinių paslapčių ribas;

4.16.18. kelia narių profesinę kvalifikaciją, organizuoja konferencijas, seminarus, posėdžius; inicijuoja informacinės bazės kūrimą;

4.16.19. sudaro ir panaikina tikslines komisijas ir darbo grupes atitinkamų LSIS VAB veiklos klausimų sprendimui;

4.16.20. steigia ir panaikina LSIS VAB garbės vardus bei LSIS VAB apdovanojimus, nustato jų suteikimo tvarką, suteikia garbės vardus bei apdovanojimus;

4.16.21. priima sprendimą keisti LSIS VAB buveinę;

4.16.22. nustato LSIS VAB nariams naudojimosi LSIS VAB simbolika, LSIS VAB įranga, patalpomis bei kitu turtu tvarką;

4.16.23. sprendžia kitus, šiuose įstatuose Prezidiumo kompetencijai priskirtus klausimus.

4.16.24. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtinti LSIS VAB metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas;

4.17. Prezidiumas privalo laiku rengti visuotinius narių Susirinkimus ir sudaryti visuotinių narių Susirinkimų darbotvarkes, pateikti visuotiniams narių Susirinkimams svarstyti LSIS VAB veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

4.18. Prezidiumo veiklai vadovauja Prezidiumo pirmininkas.

4.19. LSIS VAB pirmininkas:

4.19.1. organizuoja Prezidiumo darbą ir jam vadovauja;

4.19.2. organizuoja Prezidiumo posėdžius ir juose pirmininkauja;

4.19.3. atsiskaito už Prezidiumo veiklą Susirinkimuose.

4.19.3. priima sprendimus dėl LSIS VAB tikrųjų narių, narių-rėmėjų arba Garbės narių priėmimo, išstojimo ir šalinimo iš LSIS VAB;

4.20. Prezidiumo posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į pusmetį. Apie posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Prezidiumo nariams pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio.  Prezidiumas gali priimti sprendimus, jeigu jo posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Prezidiumo narių. Kiekvienas Prezidiumo narys turi vieno balso teisę. Prezidiumo posėdžio sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Prezidiumo narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidiumo pirmininko (Prezidento) balsas. Prezidiumo sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių. Prezidiumo narys susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į posėdį ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Prezidiumo pirmininkui (Prezidentui) ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Prezidiumo narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

4.21. LSIS VAB pirmininkui nesant ar negalint vykdyti savo funkcijų, visus Įstatais numatytus jo įgaliojimus turi LSIS VAB pirmininko pavaduotojas / vicepirmininkas.

LSIS VAB Vykdantysis direktorius

4.22. LSIS VAB Vykdantysis direktorius yra vienasmenis LSIS VAB valdymo organas, kurį ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka (skiria) Prezidiumas. Prezidiumo pirmininkas arba kitas Prezidiumo įgaliotas asmuo LSIS VAB vardu sudaro darbo sutartį su LSIS VAB Vykdančiuoju direktoriumi ir ją nutraukia. Su LSIS VAB Vykdančiuoju direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo ginčai tarp LSIS VAB Vykdančiojo direktoriaus ir LSIS VAB nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

4.23. LSIS VAB Vykdantysis direktorius:

4.23.1. organizuoja LSIS VAB veiklą bei jos tikslų įgyvendinimą;

4.23.2. atstovauja LSIS VAB santykiuose su trečiaisiais asmenimis teisme bei arbitraže, su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

4.23.3. kaupia lėšas LSIS VAB veiklai finansuoti;

4.23.4. sudaro sandorius LSIS VAB vardu;

4.23.5. užtikriną LSIS VAB lėšų ir turto racionalų naudojimą bei saugojimą;

4.23.6. atidaro ir uždaro LSIS VAB sąskaitas bankų įstaigose;

4.23.7. vadovauja administracijos darbui;

4.23.8. priima ir atleidžia į darbą darbuotojus, sudaro su darbuotojais darbo ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis;

4.23.9. rengia bei tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus ir LSIS VAB teikiamų paslaugų ir produktų įkainius;

4.23.10. rengia LSIS VAB darbo tvarkos taisykles ir LSIS VAB veiklos nuostatas bei teikia jas tvirtinti Prezidiumui;

4.23.11. vykdo LSIS VAB narių susirinkimo bei Prezidiumo priimtus nutarimus;

4.23.12. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, LR profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir visuotiniam LSIS VAB narių Susirinkimui tvirtinimui teikia kiekvienų praėjusių finansinių metų LSIS VAB veiklos ataskaitą kartu su LSIS VAB metinių finansinių ataskaitų rinkiniu;

4.23.13. atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, viešos informacijos paskelbimą, pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą LSIS VAB tikriesiems nariams, nariams-rėmėjams ir Garbės nariams, tvarko LSIS VAB narių sąrašus;

4.23.14. savarankiškai sprendžia kitus LSIS VAB veiklos klausimus, kurie nepriskirti Susirinkimui ir Prezidiumui.

4.23.15. atsako už kitų Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatyme ir kituose teisės aktuose bei šiuose įstatuose LSIS VAB Vykdančiojo direktoriaus kompetencijai priskirtų pareigų vykdymą.

4.24. Už savo darbą Vykdantysis direktorius atsiskaito Prezidiumui kartą per ketvirtį.

LSIS VAB revizijos komisija (toliau – Revizijos komisija)

4.25. Revizijos komisija yra kolegialus LSIS VAB organas. Revizijos komisiją sudaroma iš 3 narių, kuriuos 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Revizijos komisija iš savo narių renka Revizijos komisijos pirmininką.

4.26. Revizijos komisija:

4.26.1. kontroliuoja LSIS VAB finansinę ir ūkinę veiklą, lėšų ir materialinių vertybių apskaitą, sutarčių vykdymą bei finansinių operacijų teisėtumą;

4.26.2. finansiniams metams pasibaigus iki eilinio visuotinio narių Susirinkimo patikrina LSIS VAB metinę finansinę atskaitomybę bei kitus finansinės veiklos bei apskaitos dokumentus;

4.26.3. visuotinio LSIS VAB narių Susirinkimo arba Prezidiumo pavedimu atlieka finansinius buhalterinius LSIS VAB patikrinimus bei praneša apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

4.27. Revizijos komisija įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą LSIS VAB finansinės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

4.28. Prieš kiekvieną Susirinkimą Revizijos komisija įvertina LSIS VAB finansinę būklę, parengia ir pateikia finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

4.29. Revizijos komisijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į metus. Apie posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Revizijos komisijos nariams pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio. Revizijos komisija gali priimti sprendimus, jeigu jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Revizijos komisijos narių. Kiekvienas Revizijos komisijos narys turi vieno balso teisę. Revizijos komisijos posėdžio sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Revizijos komisijos narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Revizijos komisijos pirmininko balsas. Revizijos komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Revizijos komisijos narių. Revizijos komisijos narys susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į posėdį ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Revizijos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Revizijos komisijos narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

LSIS VAB profesinės etikos komisija (toliau  – Profesinės etikos komisija)

4.30. Profesinės etikos komisija yra kolegialus LSIS VAB organas. Profesinės etikos komisiją sudaroma iš 3 narių, kuriuos 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Visuotinis susirinkimas. Išrinkta Profesinės etikos komisija iš savo narių renka Profesinės etikos komisijos pirmininką.

4.31. Vadovaudamasi LSIS VAB profesinės etikos kodeksu, Profesinės etikos komisija nagrinėja LSIS VAB narių profesinės etikos pažeidimus, kilusius dėl profesinių veiksmų Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.32. Profesinės etikos komisijos posėdžiai dėl profesinės etikos pažeidimų šaukiami pagal poreikį. Apie posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Profesinės etikos komisijos nariams pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio. Profesinės etikos komisija gali priimti sprendimus, jeigu jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Profesinės etikos komisijos narių. Kiekvienas Profesinės etikos komisijos narys turi vieno balso teisę. Profesinės etikos komisijos posėdžio sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Profesinės etikos komisijos narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Profesinės etikos komisijos pirmininko balsas. Profesinės etikos komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Profesinės etikos komisijos narių. Profesinės etikos narys susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į posėdį ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Profesinės etikos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Profesinės etikos komisijos narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

 1. LSIS VAB lėšų šaltiniai ir finansinės veiklos kontrolė

5.1. LSIS VAB nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonės, taip pat gauta parama, kitas turtas bei lėšos, reikalingi jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

5.2. LSIS VAB lėšas sudaro:

5.2.1. LSIS VAB narių stojamieji įnašai;

5.2.2. einamieji įnašai;

5.2.3. tiksliniai įnašai;

5.2.4. įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

5.2.5. rėmėjų suteiktos lėšos;

5.2.6. dovanotos ar kitos gautos lėšos;

5.2.7. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

5.2.8. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

5.2.9. skolintos lėšos;

5.2.10. kitos teisėtai gautos lėšos.

5.3. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų LSIS VAB tik konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti.

5.4. LSIS VAB lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos jos nariams. LSIS VAB lėšas ir jos turtą kaupia bei naudoja, taip pat LSIS VAB turtą valdo ir juo disponuoja LSIS VAB Prezidiumas ir Vykdančiojo direktoriaus pareigas einantis asmuo savo kompetencijos ribose.

5.5. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio visuotinio narių Susirinkimo, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, Revizijos komisija atlieka LSIS VAB metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą.  

 1. Įstatų ir buveinės keitimo tvarka

6.1. LSIS VAB įstatai keičiami LR įstatymų nustatyta tvarka visuotinio LSIS VAB narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių LSIS VAB tikrųjų narių balsų dauguma. Pakeisti LSIS VAB įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

6.2. LSIS VAB buveinė keičiama Prezidiumo sprendimu, priimtu visų susirinkime dalyvaujančių Prezidiumo narių balsų dauguma, kuris kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

 1. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

7.1. Visuotinių LSIS VAB narių Susirinkimų, LSIS VAB Prezidiumo posėdžių, LSIS VAB kolegialių organų  priimti sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais turi būti supažindinti visi LSIS VAB tikrieji nariai, nariai-rėmėjai, Garbės nariai arba kiti asmenys, operatyviai išsiunčiami suinteresuotiems asmenims  el. paštu, kai informaciją skelbti viešai neprivaloma ir/ar netikslinga. Už nutarimų ir pranešimų paskelbimą ir išsiuntimą laiku atsako LSIS VAB Vykdančiojo direktoriaus pareigas einantis asmuo.

7.2. Pranešimus apie numatomą LSIS VAB reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą bei kitais teisės aktų numatytais atvejais LSIS VAB Vykdančiojo direktoriaus pareigas einantis asmuo skelbia viešai VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje.

7.3. LSIS VAB nariai ir LSIS VAB valdymo organų nariai privalo nedelsdami pranešti LSIS VAB apie pašto ir el. pašto adresų pasikeitimą. Jei LSIS VAB pranešimai ir skelbimai siunčiami registruotu laišku arba el. paštu, jie siunčiami paskutiniu LSIS VAB žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais.

7.4. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo terminus, kurių nereglamentuoja teisės aktai ar šie įstatai, nustato Vykdančiojo direktoriaus pareigas einantis asmuo.

 1. Dokumentų ir kitos informacijos apie LSIS VAB veiklą pateikimo LSIS VAB nariams tvarka

8.1. LSIS VAB tikrasis narys, pateikęs rašytinį prašymą Vykdančiojo direktoriaus pareigas einančiam asmeniui, turi teisę susipažinti su visais LSIS VAB dokumentais ir gauti informaciją apie LSIS VAB veiklą. Vykdančiojo direktoriaus pareigas einantis asmuo privalo sudaryti galimybę LSIS VAB tikrajam nariui susipažinti su prašoma informacija ir (ar) dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.

8.2. LSIS VAB dokumentų ir kitos informacijos apie LSIS VAB veiklą pateikimo LSIS VAB tikriesiems nariams, nariams-rėmėjams ir Garbės nariams tvarka nustatoma LSIS VAB Prezidiumo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis.

Įstatai pasirašyti 3 egz. 2019 m. sausio mėn. 24 d.

LSIS VAB Pirmininkas Audrius Čepulis

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS VILNIAUS APSKRITIES BENDRIJOS

STRUKTŪRA

PREZIDIUMAS:

Pirmininkas: Audrius Čepulis
Pavaduotojas: Marius Mickaitis
Narys: Julius Gajauskas
Narys: Saulius Bekampis
Narys: Gintautas Veitas

ETIKOS KOMISIJA:

Pirmininkas: Saulius Bekampis
Narys: Julius Gajauskas
Narys: Gintautas Veitas

REVIZIJOS KOMISIJA:

Pirmininkas: Andrejus Chlebnikovas
Narys: Rytis Skaudžius
Narys: Mindaugas Plioplys
Administratorė: Erminija Andrašūnienė

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus apskrities bendrija

Įmonės kodas: 193070168
Sąskaitos numeris ir banko duomenys: LT03 7300 0100 0244 7312 AB “Swedbank” bankas
Adresas: Taikos g. 85-69; LT05215, Vilnius

 

Naujienos

Ministries

Galerija

Kontaktai

Pirmininkas
Audrius Čepulis

El. paštas: audriusce@yahoo.com
Tel.: +370 617 11285

 

Buhalterė
Erminija Andrašiūnienė

El. paštas: andrasuniene@gmail.com
Tel.: +370 698 19424