1997 m. vasario 6 d. susikūrusi Klaipėdos bendrija šiuo metu jungia jau daugiau nei 100 bendraminčių. Klaipėdos bendrija organizuoja daug mokymų, dalyvauja atestacijose. Nariai susitinka, keičiasi informacija, organizuoja išvykas. Visi Klaipėdos apskrities statybos inžinieriai, (-ės) yra laukiami prisijungti prie bendrijos veiklos.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 1989m. rugsėjo 29 d. steigiamasis suvažiavimas apsvarstęs pranešimą ir delegatų pasisakymus dėl Statybos industrijos mokslinės techninės draugijos (MTD) veiklos ir Statybos inžinierių sąjungos kūrimo bei priimdamas domėn MTD penktojo plenumo ir prezidiumo nutarimus, o taip ir iniciatyvinės grupės atliktą darbą, pažymėjo, kad tolimesnė  MTD veikla neatitinka laikmečio reikalavimų.
Siekiant skatinti statyboje dirbančių specialistų inžinierių suinteresuotumą burtis į kūrybinę profesinę sąjungą savo sugebėjimams vykdyti, profesiniam meistriškumui tobulinti ir socialiniams klausimams spręsti nutarė nutraukti  (MTD) veiklą ir įkurti Lietuvos statybos inžinierių sąjungą  (LSIS)– savarankišką, savanorišką, nepriklausomą nuo žinybų, kūrybinę visuomeninę organizaciją, apjungiančią statyboje dirbančius specialistus. Statybos pagrindinis uždavinys atkurti inžinieriaus prestižą, autoritetą ir pripažinimą visuomenėje.

LSIS I suvažiavimas 1991 m. lapkričio 28 d.patvirtino Sąjungos Įstatus ir numatė pagrindines veiklos gaires. Įvyko penki LSIS suvažiavimai. Praėjęs dešimties metų laikotarpis pateisino sąjungos pasirinktą kelią ir siekius. Per šį laikotarpį prie sąjungos vairo pabuvojo Algirdas Vapšys, Rimgaudas Abraitis, Gediminas Marčiukaitis, o po IV –ojo ir V-ojo suvažiavimų jis patikėtas Algirdui Vapšiui. Per šį laikotarpį sąjunga įnešė savo indėlį kuriant naujus standartus ir taisykles, rengiant statybos įstatymą, teikiant konsultacijas, organizuojant švietėjišką veiklą. Kūrybinės grupės atliko mokslinius, inžinerinius užsakymus. Sąjunga buvo iniciatorė ruošiantis specialistų atestavimui. Paruoštą atestavimo normatyvinė dokumentacija ir vykdomas atestavimas. Taip pat paruoštos įmonių statybos taisyklių sudėties rekomendacijos. Tikrina ir organizuoja statybos taisyklių registravimą.

           1997m. vasario 6d. grupė statybos inžinierių S.Būtėnas, G.Baradulinas, P.Slušnys, A.Tekorius, T.P. Tubis, R.Jakubonis, A.Jurčius, V.Žavrid, F. Midveris  nusprendė, kad ir klaipėdiečiams reikia turėti savo klubą, kur būtų galima tobulinti savo kvalifikaciją, susitikti, pasikalbėti.

            Susirinkę “Klaipėdos komprojektas” aktų salėję, pirmininkaujant  V. Žavrid ir sekretoriaujant R.Jakuboniui buvo išrinkta valdyba – pirmininkas T.P.Tubis, nariai P.Slušnys, A.Tekorius, revizorius R.Jakubonis bei buhalterė D.Sadauskienė. Taip buvo įsteigtas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas.  Jau vasario 7d. buvo nusiustas pareiškimas į Vilnių dėl priėmimo į  Lietuvos statybos inžinierių sąjungą. 

           1997 10 21  Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu Nr.1177 Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas kaip visuomeninė organizacija buvo  įregistruotas.

        Artimesniam dalykiniam bendravimui turime technines sekretores – administratores Juliją Rakevičienę  nuo pat įsteigimo ir nuo 2013m. – Vaidą Kaminskienę.

          Šiuo metu tarybą ( nuo 2002m.) sudaro T.P.Tubis – pirmininkas, nariai- B.Petukauskienė, A. Tekorius.

Klubo nariai kelionėje

T. sekretorė ir administratorė “darbe”…..

1997

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos klubas įsteigtas   1997 vasario mėn. 06 d.  ,  kaip visuomeninė organizacija ,  laisva  valia  susivienijusių  statybos  techninės  veiklos  srityse dirbančių  inžinierių  profesinė-kūrybinė  sąjunga.       Steigėjai-signatarai- S. Būtėnas, G. Baradulinas, R. Jakubonis, A. Jurčius, A. Tekorius, P. Slušnys, T.P. Tubis, V. Žavrid.

Išrinkta klubo valdyba:

T.P.Tubis-pirmininkas,

Nariai-A.Tekorius, P.Slušnys.

Revizorius- R.Jakubonis

Buhalterė- D.Sadauskienė.

Klubas įregistruotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymu, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997 spalio mėn.21 d. įsakymu Nr.1177.

Sudarytos  6-ios atestacinės komisijos:

1.     Statybos ir techninės priežiūros vadovų (A.Tekorius, doc.dr.L.J.Vaicekauskas, S.Astrauskas, T.P.Tubis, A.Vapšys, S.Zaveckas, sekretorius-J.Rakevičienė),

2.      Projektų konstrukcinės dalies vadovų ( T.P.Tubis, doc.dr. Vaicekauskas, A.Tekorius, S.Astrauskas, J.Rakevičienė),

3.     Statinio projekto ir statybos bei techninės priežiūros spec. dalies vadovų- vidaus ir lauko elektros tiekimas ir apšvietimas ( A.Tekorius, J.Šukys, J.Vaitukaitis, V.Alekna, T.P.Tubis, J.Rakevičienė ),

4.     Statinio projekto ir statybos bei techninės priežiūros spec. dalies vadovų-šildymas, vėdinimas ir šilumos tiekimas(P.Rupeika, L.Jokubauskas, V.Melenis,  T.P.Tubis, J.Rakevičienė ),

5.     Statinio projekto ir statybos bei techninės priežiūros spec. dalies vadovų-vidaus ir lauko vandentiekis ir nuotekos (R.Klionauskas, D. Binkauskas, E.Gylys, T.P.Tubis, J.Rakevičienė ),

6.     Statinio projekto ir statybos bei techninės priežiūros spec. dalies vadovų-vidaus ir lauko ryšiai(P.Krikščiūnas, A.Šliamin, T.P.Tubis, J.Rakevičienė ),

 atestuoti 302 specialistai.

Prie Klaipėdos universiteto buvo organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuos pravedė dėstytojai J.Duoplys, L.Cirtautas,J.Vaitukaitis, J,Šukys, L.Simonavičienė, P. Krikščiūnas.

Organizuota projektų vadovų atestavimas pasikviečiant 13 narių komisiją iš Vilniaus (pirmininkas prof. P.Vainiūnas). Atestuota apie 110 projekto vadovų.

Pravesta 9 kvalifikacijos kėlimo seminarai (kartu su UAB“Statybos sandoriai“), supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

LSIS narių skaičius-43

1998

Dalyvauta pirmą kartą  LSIS IV suvažiavime. Išrinkti delegatai A.Tekorius, T.P.Tubis,R.Grigaliūnas, V.Žavrid, L.J.Vaicekauskas, S. Astrauskas, R.Taraškevičius, A. Einas, B. Dasevičius

Atestuoti  198  specialistai

Pravesta  kvalifikacijos kėlimo seminarai  , supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Narių skaičius-48

1999

Klaipėdos spaudoje paskelbtas straipsnis „Ar skandinsime savo pinigus uoste?“ -inž-architektas P.Lapė.

1999-04-02 Paskelbtas spaudoje LSIS Klaipėdos klubo atviras laiškas Klaipėdos jūrų uosto direkcijai, dėl minėtame straipsnyje keliamų problemų.

Pravesta  kvalifikacijos kėlimo seminarai (kartu su UAB“Statybos sandoriai“), supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Atestuoti  191  specialistai

Narių skaičius-58

2000

Klaipėdos uosto problemų aptarimas:

Laikraštyje“Klaipėda“2000-03-17 paskelbtas  P.Lapės, L.J.Vaicekausko, T.P.Tubio straipsnis „Ruošiamasi skandinti mūsų pinigus uosto vartuose“.

Doc.,dr. L.J. Vaicekausko „Kita nuomonė apie uosto vartų tobulinimo variantą“, inž. Neniškio „Ar gilinant uostą prie kai kurių krantinių nesumažės gylis?“, S.Kvaša „Gerai, kai yra iš ko rinktis“, V.Kaunas „Tiesa apie uosto gilinimo variantus“. LSIS Klaipėdos klubo parašyti kreipimaisi į LR prezidentą, susisiekimo ministeriją, LSIS pirmininką  dėl aukščiau išvardintų problemų aptarimo.

Pravestos diskusijos su LR vyriausybės, moksline ir Klaipėdos miesto visuomene:

·       „Inžinieriai-architektai Klaipėdos miestui“ 2000-06-15

·        ir „Klaipėdos uosto įplaukimo vartų rekonstrukcija“.

Pranešėjai-inž-architektas P.Lapė, doc.,dr..L.J.Vaicekauskas, uosto direkcijos atstovai-direktoriaus pavaduotojas A.Kamarauskas, arch.R.Valatka, V.Kaunas; LSIS p-kas doc. A.Vapšys, prof. A.Kudzys, prof.L.Furmonavičius, VU hidrogeologijos katedros vedėjas prof. K.Dundulis, PF „Urbanistika“ atstovas J.Jazavitas, AB“Pramprojektas“ direktorius L.Butkus.

Atsiliepimai spaudoje „Lietuvos inžinierių  mintys į uostą neprasiskverbia“ 2000-6-23.

Išplatintas 1933m. leidinio“Technika“ inž.Šimoliūno straipsnis „Šventosios uostas“.

Dalyvauta LSIS prezidiumo posėdyje dėl Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų atkūrimo, ekspertų tarybos sukūrimo ir V LSIS suvažiavimo sušaukimo.

Atestuoti  35  specialistai.

Pravesta 16 kvalifikacijos kėlimo seminarų, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Narių skaičius-70

2001

LSIS  Klaipėdos klube pranešimas  „Klaipėdos jūrų ar marių uostas po 2001m“.   Siūlomas pietinis uosto plėtros variantas, perkasant Kuršių Neringą  ir Nemuno vandenis nukreipiant aplenkiant uostą bei  įrengiant tiltą  į Neringą. Pranešėjas-inž-architektas P.Lapė.

 Atsiliepimai spaudoje    „Naujieji Vasiukai ar Klaipėdos uosto  ateitis“, „Kaip padidinti Klaipėdos uosto efektyvumą“ 2001-04-24Pravesta 6 kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Pravestas PV 10 val. trukmės seminaras (8 temos) , kviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno.

Atestuoti  5  specialistai

Dalyvauta LSIS V suvažiavime  Vilniuje-14 delegatų (T.P.Tubis, L.Vaicekauskas, R.Grigaliūnas, V.Žavrid, S.Astrauskas, A.Tekorius, A.Einas, V.Šliogeris, E.Petukauskas, J.Svitojus, J.Raišutis, A.Aukštuolis, E.Gylys, P.Kregždė, B.Petukauskienė.

Išrinkta LSIS Klaipėdos klubo taryba- Tautvydas Petras Tubis, Biruta Petukauskienė, Arturas Tekorius, klubo techninė sekretorė-Julija Rakevičienė, revizorius- R.Jakubonis.

Narių skaičius-79

2002

Sukurta Klaipėdos apskr. PV atestacinė komisija (T.P.Tubis, V.Mazurkevičius, L.J.Vaicekauskas, R.Korsakas, R.Klionauskas, V.Skaisgirys), dalyvauta komisijų darbe kartu   su Kauno m. PV atestacine komisija atestuojant tiek Kauno apskr.. tiek Klaipėdos PV.

LSIS Klaipėdos klubo pateiktas pasiūlymas dėl specialistų atestavimo tobulinimo, dalyvauta AM pasitarimuose dėl rengiamų normatyvinių dokumentų aptarimo, atestacijos tobulinimo.

Finansiškai prisidėta prie „Statybininko žinyno“ išleidimo.

Pravesti 9 kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Atestuoti  22  specialistai.

Narių skaičius-78, priimta 16 naujų narių.

2003

Pateikti pasiūlymai sudarant Klaipėdos m.  bendrąjį planą- pietinės uosto dalies ir Smiltynės poilsio zonos komunikavimas su Klaipėdos miestu ir Neringa.

Organizuotas renginys kartu su Klaipėdos uosto direkcijos, LR Aplinkos ir susisiekimo ministerijų atstovais „Klaipėdos uostas po 2003 metų“ įvertinant Japonų tarptautinės kooperacijos agentūros paruoštą Klaipėdos giliavandenio uosto studiją.

Pravestas  projektų vadovams kvalifikacijos kėlimo seminaras (10 val.) pagal AM patvirtintą programą pasikviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno.

Organizuotas PV kvalifikacijos atestatų pratęsimas pasikviečiant specialistus iš Kauno (L.Butkus ir S.Bubelis.

Pratęsti kv. atestatai 92 projekto vadovams.

Pravesti 8  kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Sukurtos (atnaujintos) 6 statybos specialistų profesinių žinių patikrinimo atestacinės komisijos:

1.     Statybos vadovų (A.Tekorius, doc.dr.L.J.Vaicekauskas, S.Astrauskas, T.P.Tubis, A.Juozaitis, sekretorius-J.Rakevičienė),

2.     Statybos specialiųjų darbų-šilumos gamyba ir tiekimas, pastatų šildymas ir vėdinimas vadovų (P.Rupeika, L.Jokubauskas, R.Korsakas, A.Stulgys,  T.P.Tubis, J.Rakevičienė ),

3.     Statybos specialiųjų darbų-vandentiekis ir nuotekų šalinimas (E.Gylys  R.Klionauskas, V. Juknys , T.P.Tubis, J.Rakevičienė)

4.     Statybos specialiųjų darbų –elektrotechnikos darbai (J.Vaitukaitis, V.Alekna, J.Šukys , T.P.Tubis, J.Rakevičienė),

5.     Projekto konstrukcinės dalies vadovų (T.P.Tubis, doc.dr. Vaicekauskas, A.Tekorius, O.Klionauskienė, J.Tilvikas, P.Ramonas

a.     J.Rakevičienė),

6.     Projekto dalies- šilumos gamyba ir tiekimas, pastatų šildymas ir vėdinimas, vadovų  (R.Korsakas, P.Rupeika, L.Jokubauskas, , A.Stulgys,  T.P.Tubis, J.Rakevičienė ),

7.     Projekto dalies- elektrotechnika vadovų (V. Skaisgiris, I.Motuzaitė, V.Alekna, J.Šukys , T.P.Tubis, J.Rakevičienė),

8.     Projekto dalies-vandentiekis ir nuotekos šalinimas (R.A.Klionauskas E.Gylys  , D.Binkauskas, O.Guokaitė , T.P.Tubis, J.Rakevičienė)

Pravesta atestacija 126 statybos specialistams.

Narių skaičius-92

2004

Įkurtas LSIS Klaipėdos klubo internetinis puslapis www.LSISKL.lt

Pravestas  AM patvirtintas 10 val. trukmės  PV kvalifikacijos kėlimo seminaras pasikviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno m.

Pravesti 4 kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Seminaras konstruktoriams „Poveikiai ir apkrovos“ VGTU specialistai.4 val.

Atestuota  89 specialistai.

Narių skaičius-92

2005

Pravesta diskusija „Lietuvai reikalingas antras uostas“. 2005-04-15. Pranešėjas inž-architektas P.Lapė. Dalyvavo Susisiekimo,Aplinkos ministerijų, ministro pirmininko patarėjų, Klaipėdos viršininko administracijos, savivaldybės, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir kt. suinteresuotų  institucijų atstovai.

Straipsnis spaudoje „ Ar be giliavandenio uosto Lietuva taps “Vasiukais”?2005-04 14

Dalyvauta LSIS VI suvažiavime Vilniuje ,16 delegatų iš Klaipėdos klubo: T.P.Tubis, , R.Grigaliūnas, V.Žavrid, S.Astrauskas, A.Tekorius ,     P.Kregždė, B.Petukauskienė, S.Būtėnas, P.Lapė, R.Jakubonis, J. Tilvikas, I.Tilvikienė, V.Jablonskienė, O.Klionauskienė, R. Lukauskienė, J. Domeikaitė .

Pravesti 3 kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Pravestas  AM patvirtintas 10 val. trukmės  PV kvalifikacijos kėlimo seminaras pasikviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno m.

Atestuoti  24 statybos specialistai.

Išrinkta nauja taryba: T.P.Tubis-pirmininkas, A.Tekorius,B.Petukauskienė, J.Rakevičienė-techninis sekretorius, A.Aukštuolis- revizorius.

Narių skaičius-92

2006

Pravedami įvairios paskirties seminarai, supažindinant su atskirų statybos technologijų specifika.

Pravestas  AM patvirtintas 10 val. trukmės  PV kvalifikacijos kėlimo seminaras pasikviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno m.

Atestuoti  73 SV, 14 KPDV vadovai.

Narių skaičius-89

2007

Pravestas  8 val. trukmės  PV kvalifikacijos kėlimo seminaras pasikviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno m.

Pravesti 4 kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Atestuoti 105  SV ir TPV.

Narių skaičius-91

2008

Pravestas  8 val. trukmės  PV kvalifikacijos kėlimo seminaras pasikviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno m.

Pravesti 4 kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis.

Atestuoti 63 SV, 42 TPV ir 16  projekto konstrukcinės dalies vadovai (PKDV).

Finansiškai prisidėta prie statybos vadovo ir konstruktoriaus žinyno išleidimo.

Narių skaičius-94

2009

Pravestas  kasmetinis 8 val. trukmės  PV kvalifikacijos kėlimo seminaras pasikviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno m.

Pravesti  kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis ir jų ypatumais.

Atestuoti 79 statybos srityje dirbantys specialistai.

 Jubiliejaus 85 metų proga ir už aktyvią veiklą garbės ženklu apdovanotas inž.architektas P.Lapė.

Dalyvaujama LSIS prezidiumo posėdžiuose ir akcijose.

Dalyvauta LSIS suvažiavime, 12 delegatų- T.P.Tubis, B.Petukauskienė, A.Tekorius, V.Žavrid, J.Rakevičienė, P.Lapė, doc.dr.L.Vaicekauskas,V.Jablonskienė, J.Domeikaitė, A.Sabeckis, P.Ramonas, R.Lukauskienė, V.Vaicekauskienė

LSIS garbės raštais apdovanoti 7 nariai: J.Rakevičienė,B.Petukauskienė, A.Tekorius, A.Juozaitis, A.Sabeckis, doc.dr.L.Vaicekauskas ir garbės ženklu T.P.Tubis.

Išrinkta nauja taryba: T.P.Tubis-pirmininkas, A.Tekorius,B.Petukauskienė, J.Rakevičienė-techninis sekretorius, A.Aukštuolis- revizorius.

Atestuoti  79 statybos srityje dirbantys specialistai.

Narių skaičius-99

2010

Pravesti  kvalifikacijos kėlimo seminarai, supažindinant su naujausiomis statybos technologijomis ir jų ypatumais.

Pravestas  pagal AM patvirtintą programą  kasmetinis 8 val. trukmės  PV kvalifikacijos kėlimo seminaras pasikviečiant specialistus iš Vilniaus ir Kauno m.

Per metinį ataskaitinį susirinkimą premijuoti –geriausias metų projektas-pilies jachtų uosto pasukamas tiltelis, vadovas P.Ramonas ir geriausias statybos objektas  statybos vadovas J. Raišutis, įteikiant nugalėtojams vertingas dovanas.

Atestuoti  52 statybos srityje dirbantys specialistai- SV, STPV, PKDV..

Narių skaičius-101

2011

Finansiškai  (2009m.) prisidėta prie klubo nario  J.Bachitovo knygos “Klaipėdos bauhauzas” išleidimo. Knyga išleista 2011m. ,galima susipažinti klube.

Narių skaičius-101

Narių skaičius: 106
Metinis narystės mokestis: 50 Eur

LIETUVOS  STATYBOS  INŽINIERIŲ  SĄJUNGOS  KLAIPĖDOS  KLUBO

Į S T A T A I

(PAPILDYTA REDAKCIJA)

Įstatai įregistruoti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos

1997 m. spalio mėn. 21 d. įsakymu Nr. 1177

 1. Bendri nuostatai

1.1. Klaipėdos statybos  inžinierių  klubas  yra  laisva  valia  susivienijusių  statybos  techninės  veiklos  srityse dirbančių  inžinierių arba turinčius bet kurią kvalifikaciją susijusią su statybos  techninės  veiklos pagrindinėmis sritimis, profesinė-kūrybinė  sąjunga.

1.2. Klubo  tikslas  suburti  Klaipėdos  mieste dirbančius  inžinierius arba turinčius bet kurią kvalifikaciją susijusią su statybos  techninės  veiklos pagrindinėmis sritimis, profesiniam  bendradarbiavimui  ir  ginti  savo  narių  teises.

1.3. Klubas  veikia  laikydamasis Lietuvos  Respublikos   profesinių  sąjungų  ir  kitų  įstatymų,   Lietuvos  statybos  inžinierių  sąjungos  įstatų  ir  savo  veiklą  grindžia  šiais  įstatymais.

1.3.1. Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai nuo 01-01 iki 12-31.

1.4. Klubo  būstinė  yra  Klaipėdoje, Taikos pr. 24 a.

1.5. Klubo  pagrindiniai  uždaviniai  yra:

1.5.1. Ginti  savo  narių  darbo, ekonomines,  socialines  teises  ir  interesus.

1.5.2. Atstovauti  savo  nariams  santykiuose  su  darbdaviu   arba  jo  įgaliotu  atstovu.

1.5.3. Atstovauti  savo  nariams  sudarant  su  darbdaviu  kolektyvinę   ir  kitas  sutartis.

1.5.4. Rūpintis  savo  narių  profesiniu  tobulėjimu  ir  naujų  specialistų  ugdymu.

1.5.5. Kurti  ir  diegti  mokslo  ir  technikos  naujoves    bei  užsienio  patirtį  statyboje.  Kovoti  už  Lietuvos  statybos  inžinierių  kompetenciją  ir  jos  pripažinimą.

1.6. Klubas  savo  tikslus  įgyvendina:

1.6.1. Šaukia  pasitarimus,  seminarus,  rengia  diskusijas,  konkursus,  parodas  ir pan.

1.6.2. Teikia  pasiūlymus  Lietuvos  statybos  inžinierių  sąjungai,  savo  organizacijos  ir  miesto  vadovybei.

1.6.3. Bendradarbiauja  su  kitomis šalies bei užsienio giminingomis  sąjungomis  ir  organizacijomis.

1.6.4. Palaiko ryšį su informacinėmis priemonėmis statybų temomis bei teikia joms informaciją.

1.6.5. Skatina naujų statybų sritį reguliuojančių įstatymų, normų ir standartų rengimą, egzistuojančių atnaujinimą bei vertina juos, teikia savo išvadas ir pasiūlymus atitinkamoms valstybės institucijomis.

1.6.6. Valstybės valdymo institucijų prašymu, taip pat ginčytinais atvejais, inicijuoja arba organizuoja ypatingos svarbos statinių projektų ir statybos pakartotinę ekspertizę. Siūlo ekspertų kandidatūras į valstybės valdymo institucijų sudaromas komisijas.

1.6.7. Aplinkos ministerijos pavedimu apmoko, atestuoja ir sprendžia profesinės kvalifikacijos suteikimo klausimą inžinieriams, turintiems statybų ir su jomis susijusių šakų specialybes, LR statybos įstatyme nurodytoms statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims, peržiūri bei tikrina statybos taisyklių parengimą.

1.6.8. Organizuoja savo leidinių leidybą.

1.6.9. Užsiima ekonomine veikla, įstatymų nustatyta tvarka.

1.6.10. Imasi  akcijų,  susijusių  su  darbo,  ekonominių,  socialinių  teisių  gynimu.

 1. Klaipėdos klubo  narių  teisės  ir  pareigos

2.1. Klubo  nariais  gali  būti  Lietuvos  statybos  inžinieriai,  specialistai,  kurie  pripažįsta  įstatus,         aktyviai  dalyvauja  klubo  veikloje moka stojamąjį ir nario  mokestį.

2.2. Į klubo narius, pateikus prašymą su 2 klubo narių rekomendacijomis,   priima klubo taryba, esant visuotinio klubo narių susirinkimo pritarimui  2/3  balsų  dauguma.

2.3. Klubo  narys  turi  teisę:

2.3.1. Rinkti  ir  būti  išrinktas  į  klubo  vadovaujančius  organus.

2.3.2. Dalyvauti  klubo  renginiuose, teikti  pasiūlymus,  gauti  informaciją  apie  klubo  veiklą.

2.3.3. Naudotis  klubo  disponuojama  baze,  priemonėmis.

2.3.4. Rekomenduoti priėmimui į klubo narius, atitinkančio savo atliekamo darbo pagal statybos techninės veiklos pagrindines sritis.

2.3.5. Išstoti  iš  klubo  narių.

2.4. Klubo  narys  privalo:

2.4.1. Laikytis  klubo  įstatų,  prisidėti  prie  jo  uždavinių  realizavimo, vykdyti  nutarimus.

2.4.2. Mokėti  nario  mokestį.

 • Klubo narys, pažeidęs  įstatus  arba  pateikęs  pareiškimą  dėl  išstojimo, taip  pat už praėjusius metus  neįmokėjęs  nario  mokesčio,   nustoja  būti  klubo  nariu  klubo  tarybos 
 • Buvę klubo nariai, visuotinio klubo narių susirinkimui įvertinus klubo nario pasitraukimo priežastis, vėl  gali stoti  į  klubo narius, įstatų 2.2 punkte  nustatyta 
 • Klubo nariai pensininkai  sulaukę 70 metų jų  pageidavimu  lieka  įskaitoje.  Jie  atleidžiami  nuo  nario  mokesčio, taip pat gali būti klubo tarybos sprendimu atleidžiami nuo nario mokesčio ir pensinio amžiaus sulaukę klubo nariai, neturintys kitų darbinių pajamų (tik gaunamą pensiją), pateikę prašymą klubo tarybai.

III. Klaipėdos  klubo struktūra  ir valdymas   

 • Aukščiausias klubo organas  yra  visuotinis  narių    Jis  šaukiamas  ne  rečiau  kaip  kartą  per  metus. Susirinkimas  teisėtas,  kada  jame  dalyvauja  2/3  narių. Nutarimai  priimami  balsų  dauguma.
 • Susirinkimas išklauso ir  tvirtina  klubo  tarybos  ir  revizijos  komisijos 
 • Susirinkimas:

-renka  klubo  tarybą  ir  revizijos  komisiją 4 metams;

-numato  pagrindines  veiklos  kryptis;

-tvirtina  darbo  planus, pajamų  ir  sąnaudų  sąmatas, etatinių darbuotojų skaičių ir jų atlyginimų dydį.

 • Klubo Taryba, jos  pirmininkas  ir  revizijos  komisija  renkama  atviru  balsavimu  balsų  daugumos 
 • Klubo taryba:
 • Organizuoja narių veiklą  klubo  tikslams  įgyvendinti.
 • Priima inžinierius į  klubo  narius  arba  juos  atleidžia, esant visuotinio klubo narių susirinkimo pritarimui.
 • Rūpinasi klubo nario  kvalifikacijos  tobulinimu, gina  jo 
 • Dalyvauja konkursuose, apžiūrose, seminaruose ir   kituose 
 • Atstovauja savo nariams   kitose  sąjungose   arba 
 • Renka nario mokestį.
 • Užsiima ekonomine veikla, susijusia su klubo tikslais ir jos narių interesais, laikydamasi įstatymų nuostatų.
 • Klubo revizijos komisija:
 • Renkama ataskaitiniame visuotiniame klubo narių susirinkime 4 metų
 • Renka iš savo  tarpo  pirmininką  ir  jo  pavaduotoją.
 • Kontroliuoja klubo tarybos  organizacinę,  finansinę  ir  ūkinę  veiklą,  lėšų  ir  materialinių  vertybių  apskaitą,  finansinių  operacijų  teisėtumą.
 • Už savo veiklą  atsiskaito visuotiniam klubo narių  
 1. Klaipėdos klubo lėšos  ir  turtas
 • Klubo lėšas ir turtą  sudaro:
 • Stojamieji ir metiniai  mokesčiai;
 • Įmonių, įstaigų ir  organizacijų  įnašai, labdaros  ir  šalpos  įplaukos;
 • Gamybinės ūkinės veiklos  pajamos;
 • Pastatai, įrengimai, transporto priemonės  ir  kitas  įstatymu  neribojamas 
 • Klubo lėšos naudojamos  atitinkamais  tarybos  nutarimais, vadovaujantis visuotiniame klubo narių susirinkime patvirtinta pajamų  ir  sąnaudų  sąmata.
 • Klubo lėšos naudojamos  klubo  finansinei  veiklai  plėtoti,  materialinei  techninei ir  socialinei bazei  stiprinti,  įstatymais  nustatytais  atvejais  ir  nustatyta  tvarka  įmokoms  į  biudžetą  sumokėti,  savo  narių  interesų 
 1. Klubo teisinė  padėtis  ir  veiklos  nutraukimo  tvarka

5.1. Klubas  yra  juridinis  asmuo,  turintis  atsiskaitomąją  sąskaitą  ir  patvirtintos  formos  antspaudą.

 • Klubo veikla gali  būti  nutraukta  ne  mažiau  kaip  2/3  susirinkimo  dalyvių  nutarimu  arba  įstatymo  numatyta    Likviduoto  klubo  turtas  sunaudojamas  įstatymais  nustatyta  tvarka.

Įstatai papildyti visuotiniame klubo narių susirinkime 2006 m. gruodžio mėn. 14 d.

Susirinkimo   sekretorius

LSIS KLAIPĖDOS KLUBO TARYBA

Pirmininkas:
Tautvydas Petras Tubis

Nariai:
Biruta Petukauskienė
Arturas Tekorius

Techninė sekretorė:
Julija Rakevičienė

Sekretorė administratorė:
Vaida Kaminskienė

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Klaipėdos bendrija

Įmonės kodas: 193424688 
Sąskaitos numeris ir banko duomenys:A.s. LT717300010097332652
SWEDBANK AB, b.k. 73000

www.lsiskl.lt 

 • Pirmininkas: Tautvydas Petras Tubis; Tel.: +370 686 76153; E-paštas: tautvydas@lsiskl.lt
 • Administratorė: Vaida Kaminskienė; Tel.: +370 614 40080; E-paštas: info@lsiskl.lt

Naujienos

Bendrijų naujienos

Galerija

Kontaktai

Pirmininkas Tautvydas Petras Tubis

El. paštas: tautvydas@lsiskl.lt
Tel.: +370 686 76153

Administratorė
Vaida
Kaminskienė

El. paštas: info@lsiskl.lt
Tel.: +370 614 40080