LSIS Utenos apskrities bendrija kelia savo veiklai šiuos tiklus:

 • telkti Bendrijos narių pastangas statybos techninių veiklų (statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės, statybos darbų, statinio ir statinio statybos techninę priežiūros) tobulinimui; prisidėti prie statybos sektoriaus ir bendrai Lietuvos ūkio pažangos kūrimo;
 • organizuoti mokymus pagal suteiktą teisę ir rengti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus ir specialistus, kelti jų kvalifikaciją, didinti profesionalumą, konkurencingumą ir asmeninį efektyvumą; dalyvauti įgyvendinant valstybės nustatytą statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką;
 • teikti Bendrijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą, teisinėmis priemonėmis ginti savo narių profesinius, socialinius, ekonominis ir darbo interesus, atstovauti . Bendrijos ir jos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo organuose, formuoti nepriklausomą nuomonę visais statybos techninės veiklos klausimais;
 • rūpintis statybos inžinierių profesiniu ir etiniu lygiu, skatinti juos gilinti profesines žinias; kurti, diegti, skleisti bei įgyvendinti inovatyvius ir pažangius statybos veiklos tobulinimo ir nuolatinio gerinimo sprendimus;
 • atstovauti statybos inžinieriams Sąjungos ir, Sąjungai pasiūlius, Europos Sąjungos statybos sričių organizacijose bei dalyvauti jų veikloje;
 • padėti sudaryti palankiausias sąlygas Bendrijos narių veiklai vykdyti bei plėsti;
 • teikti pagalbą Bendrijos nariams užmezgant ekonominius bei teisinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių statybos inžinierių įmonėms bei organizacijomis;
 • bendradarbiauti su mokslo įstaigomis bei kitomis organizacijomis.

Įgyvendindama veiklos tikslus Bendrija:

 • organizuoja ir vykdo su statybos techninės veiklos sritimis susijusius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas, konsultacijas, diskusijas, pasitarimus, mokslines-technines konferencijas, parodas, dalykines išvykas Lietuvos teritorijos ribose ir, pagal galimybę, užsienyje;
 • dalyvauja statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje;
 • bendradarbiauja su kitomis šalies organizacijomis, kuriant, diegiant, skleidžiant, įgyvendinant ir plėtojant statybos srities mokslinius, techninius, technologinius, organizacinius, ekonominius, socialinius, saugos ir kitus sprendimus bei idėjas;
 • supažindina visuomenę su Bendrijos idėjomis ir tikslais, didinant Bendrijos žinomumą;
 • dalyvauja statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų kūrimo ir tobulinimo veikloje, juos vertina ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus atitinkamoms valstybės institucijoms;
 • valstybės institucijų prašymu, taip pat ginčytinais atvejais, atlieka statinių projektų ir statinių ekspertizę. Siūlo ekspertų kandidatūras į valstybės valdymo institucijų sudaromas komisijas;
 • skatina statybos inžinierių kūrybinę veiklą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą;
 • bendradarbiauja su kitomis statybos sričių asociacijomis, susivienijimais, konfederacijomis, sąjungomis, draugijomis ar kitais juridiniais asmenimis; 
 • vykdo šiuose įstatuose nurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą ir kitą ūkinę – ekonominę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Bendrijos tikslams pasiekti.

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS UTENOS APSKRITIES BENDRIJA

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (toliau – LSIS) statybos inžinierių klubas įkurtas 1991 metais UAB “STATVA” patalpose, jo pirmininke išrinkta Gražina Lygnugarienė.

Klubas vykdė savo įmonės UAB „Statva“ darbuotojų švietėjišką veiklą bei vietinius mokymus, Klubo pirmininkė ir nariai dalyvavo LSIS visuotiniuose susirinkimuose bei kituose renginiuose.

              1997 metų sausio 22 d. įregistruotas LSIS Utenos apskrities statybos inžinierių klubas, kurio pirmininke vėl išrinkta Gražina Lygnugarienė, kuri eilę metų buvo LSIS Prezidiumo ir Tarybos narė. Klubo pagrindinė veikla švietėjiška, rengiami seminarai dalyvaujant įmonėms PAROC, Lietuvos draudimas, Knauf, Traidenis, Eternit ir kitos statybos bei statybinių medžiagų gamintojų įmonės.

            Gražina Lygnugarienė 2009 metais buvo apdovanota Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Garbės ženklu.

Klubo nariai aktyviai dalyvavo keliant savo kvalifikaciją tiek ypatingo ir neypatingo statinio statybos vadovo, tiek techninės priežiūros vadovo bei ypatingo ir neypatingo statinio specialiųjų darbų vadovo ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo kvalifikacijai. Klubo valdybos nariai dalyvavo atestavimo komisijose, skaitė paskaitas bei organizavo mokymo procesų eigą.

Nuo 2003 metų iki 2017 metų klubo veiklai vadovavo Valdas Kaulinis, o šiuo metu, nuo 2019 metų gegužės mėn. 9 d. įregistruota LSIS Utenos apksrities bendrija, vėl vadovauja pirmininkė Gražina Lygnugarienė, kuri eilę metų dalyvavo daugelyje šalių Europos sąjungos inžinierių sąjungos suvažiavimuose, Gražina Lygnugarienė buvo atsakinga už Kultūros paveldą ir Aplinkosaugą, dalyvavo komitetų darbe, prisidėjo išleidžiant knygą.

            Pagrindinė bendrijos veikla yra statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatvimas ir kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimas pagal LR AM patvirtintas programas. Bendrija turi teisę atestuoti ypatingo ir neypatingo statinio statybos vadovus, techninės priežiūros vadovus, ypatingo ir neypatingo statinio specialiųjų darbų vadovus ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovus. 

Bendrijos veikloje didelį indėlį sudaro nariai gyvenantys Visagine ir dirbantys įvairiose statybinėse įmonėse. Bendrijoje jų yra dauguma. Visuotinų susirinkimų metu dalijamasi patirtimi, ypatingesnėmis darbinėmis situacijomis, gerais pavyzdžiais. Ne vieną kartą statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatvimas ir kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimas pagal LR AM patvirtintas programas vyko Visagino mieste.

Pirmininkė Gražina Lygnugarienė dalyvavo Europos sąjungos statybos inžinierių sąjungos posėdyje Briuselyje.

Beriuselyje skaitė pranešimą Pastatų ir statinių priežiūra ir kontrolė.

Bendrijos pagrindinis tikslas – švietėjiška veikla, dalyvavimas LSIS veikloje, atstovų dalyvavimas Europos sąjungos statybos inžinierių sąjungos suvažiavimuose, numatytos veiklos gairių tobulinimas bei skatinimas, sąjungos tikslų įgyvendinimas bei uždavinių skleidimas.

Taip pat dalyvavo Europos sąjungos statybos inžinierių sąjungos suvažiavimuose Budapešte, Kipre, Taline, Londone.

Bendrijos nariai dalyvavo išvykose į ypatingesnius statybos objektus, tai Akmenės cementas, Vilniaus stadiono statybos ypatumai, Energetikos muziejus, Hanerio objektai, Salako apylinkėse esantys kultūros paveldo pastatai, Valdovų rūmai ir kt.

Bendrija ateityje ir toliau planuoja specialistų atestavimą ir kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) kursus, o kadangi yra norinčių atestuotis atestatų papildymui kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo statinyje, kitame ypatingame ir neypatingame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, pagal galimybę, bus svarstoma organizuoti ir tokio pobūdžio kursų pravedimą.

Bendrijos taryboje jau svarstyta kitiems metams aplankyti Utenos mieste bei apskrityje statomus stambesnius bei įdomesnius statybos objektus ir kai kuriuos ypatingesnius turistinius bei poilsinius statinius.

Bendrija 2019 metais prisideda prie rengiamos veiklos dėl 2019 metų geriausio metų statybos inžinieriaus vardo suteikimo.

Pagrindinė bendrijos veikla yra statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatvimas ir kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimas pagal LR AM patvirtintas programas. Bendrija turi teisę atestuoti ypatingo ir neypatingo statinio statybos vadovus, techninės priežiūros vadovus, ypatingo ir neypatingo statinio specialiųjų darbų vadovus ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovus.

Bendrija ateityje ir toliau planuoja specialistų atestavimą ir kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) kursus, o kadangi yra norinčių atestuotis atestatų papildymui kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo statinyje, kitame ypatingame ir neypatingame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, pagal galimybę, bus svarstoma organizuoti ir tokio pobūdžio kursų pravedimą.

Bendrijos taryboje jau svarstyta kitiems metams aplankyti Utenos mieste bei apskrityje statomus stambesnius bei įdomesnius statybos objektus ir kai kuriuos ypatingesnius turistinius bei poilsinius statinius.

Narių skaičius: 72
Metinis narystės mokestis: 10 Eur

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Utenos apskrities bendrija

ĮSTATAI

Bendroji dalis 

 1. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Utenos apskritiesbendrija (toliau – Bendrija) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, o pagrindinis tikslas yra suburti statybos srities inžinierius, neabejingus Lietuvos statybos ugdymui, profesiniam bendradarbiavimui bei jų meistriškumui kelti, talentams ir gabumams pasireikšti bei pritaikyti ir ginti savo narių teises.

1.2. Bendrija turi komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą, simboliką ir atsiskaitomąją sąskaitą.

1.3. Bendrija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.4. Bendrija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už Lietuvos statybos inžinierių sąjungos prievoles.

1.5. Bendrijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.6. Bendrijos veiklos laikotarpis neribotas.

 1. Bendrijos veikla

2.1. Bendrijos veiklos tikslai yra:

2.1.1. telkti Bendrijos narių pastangas statybos techninių veiklų (statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės, statybos darbų, statinio ir statinio statybos techninę priežiūros) tobulinimui; prisidėti prie statybos sektoriaus ir bendrai Lietuvos ūkio pažangos kūrimo;

2.1.2. organizuoti mokymus pagal suteiktą teisę ir rengti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus ir specialistus, kelti jų kvalifikaciją, didinti profesionalumą, konkurencingumą ir asmeninį efektyvumą; dalyvauti įgyvendinant valstybės nustatytą statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką;

2.1.3. teikti Bendrijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą, teisinėmis priemonėmis ginti savo narių profesinius, socialinius, ekonominis ir darbo interesus, atstovauti . Bendrijos ir jos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo organuose, formuoti nepriklausomą nuomonę visais statybos techninės veiklos klausimais;

2.1.4. rūpintis statybos inžinierių profesiniu ir etiniu lygiu, skatinti juos gilinti profesines žinias; kurti, diegti, skleisti bei įgyvendinti inovatyvius ir pažangius statybos veiklos tobulinimo ir nuolatinio gerinimo sprendimus;

2.1.5. atstovauti statybos inžinieriams Sąjungos ir, Sąjungai pasiūlius, Europos Sąjungos statybos sričių organizacijose bei dalyvauti jų veikloje;

2.1.6. padėti sudaryti palankiausias sąlygas Bendrijos narių veiklai vykdyti bei plėsti;

2.1.7. teikti pagalbą Bendrijos nariams užmezgant ekonominius bei teisinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių statybos inžinierių įmonėms bei organizacijomis;

2.1.8. bendradarbiauti su mokslo įstaigomis bei kitomis organizacijomis.

2.2. Įgyvendindama veiklos tikslus Bendrija:

2.2.1. organizuoja ir vykdo su statybos techninės veiklos sritimis susijusius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas, konsultacijas, diskusijas, pasitarimus, mokslines-technines konferencijas, parodas, dalykines išvykas Lietuvos teritorijos ribose ir, pagal galimybę, užsienyje;

2.2.2. dalyvauja statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje;

2.2.3. bendradarbiauja su kitomis šalies organizacijomis, kuriant, diegiant, skleidžiant, įgyvendinant ir plėtojant statybos srities mokslinius, techninius, technologinius, organizacinius, ekonominius, socialinius, saugos ir kitus sprendimus bei idėjas;

2.2.4. supažindina visuomenę su Bendrijos idėjomis ir tikslais, didinant Bendrijos žinomumą;

2.2.5. dalyvauja statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų kūrimo ir tobulinimo veikloje, juos vertina ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus atitinkamoms valstybės institucijoms;

2.2.6. valstybės institucijų prašymu, taip pat ginčytinais atvejais, atlieka statinių projektų ir statinių ekspertizę. Siūlo ekspertų kandidatūras į valstybės valdymo institucijų sudaromas komisijas;

2.2.7. skatina statybos inžinierių kūrybinę veiklą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą;

2.2.8. bendradarbiauja su kitomis statybos sričių asociacijomis, susivienijimais, konfederacijomis, sąjungomis, draugijomis ar kitais juridiniais asmenimis; 

2.2.9. vykdo šiuose įstatuose nurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą ir kitą ūkinę – ekonominę veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Bendrijos tikslams pasiekti.

2.3. Pagrindinės Bendrijos veiklos rūšys, pagal statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus  2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, EVRK 2 red. taikoma nuo 2008 m. sausio 1 d., yra:

2.3.1. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.2);

2.3.2. Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį (68.3);

2.3.3. Nekilnojamojo turto vertinimas (68.31.10);

2.3.4. Teisinė veikla (69.1);

2.3.5. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais (69.2);

2.3.6. Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla (70);

2.3.7. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);

2.3.8. Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (71);

2.3.9. Specializuota projektavimo veikla (74.1);

2.3.10. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.9);

2.3.11. Kitas mokymas (85.5);

2.3.12. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);

2.3.20. Bendrija turi teisę užsiimti ir kita, aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja Bendrijos veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Bendrija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

2.4. Įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui Bendrija turi teisę:

2.4.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, užsiimti leidyba;

2.4.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų nustatyta tvarka;

2.4.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.4.4. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;

2.4.5. gauti lėšų ar kitokio turto iš visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių asmenų;

2.4.6. teikti bei gauti paramą;

2.4.7. stoti į Sąjungas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir/ar įstatymams, su jomis bendradarbiauti ir  palaikyti ryšius.

2.5. Bendrijos leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Bendrijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

2.6. Bendrijai draudžiama:

2.6.1. neatlygintinai perduoti Bendrijos turtą nuosavybėn Bendrijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui;

2.6.2. mokėti Bendrijos nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Bendrijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

2.6.3. Bendrijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos Bendrijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Bendrijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

2.6.4. suteikti paskolas, įkeisti Bendrijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Bendrijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

2.6.5. skolintis pinigų iš Bendrijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

2.6.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

2.6.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

2.6.8. parduoti Bendrijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

2.6.9. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

2.7. Bendrijos pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendrija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.

 1. Bendrijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Bendriją sudaro:

3.1.1. Bendrijos tikrieji nariai;

3.1.2. Bendrijos nariai-rėmėjai;

3.1.3. Bendrijos Garbės nariai.

3.2. Bendrijos tikrųjų narių skaičius neribojamas. Minimalus Bendrijos narių skaičius yra trys. Bendrijos tikraisiais nariais gali būti aukštojo universitetinio ir aukštojo neuniversitetinio  išsilavinimo turintys statybos inžinieriai, pripažįstantys Bendrijos įstatus, aktyviai dalyvaujantys Bendrijos veikloje bei mokantys visuotinio Bendrijos narių susirinkimo nustatyto dydžio tikrųjų narių mokestį. Tik Bendrijos tikriesiems nariams turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, suteikiama teisė Bendrijos vardu dalyvauti statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje;

3.3. Bendrijos narių-rėmėjų skaičius neribojamas. Bendrijos nariais-rėmėjais gali būti fiziniai ir/arjuridiniai asmenys, pripažįstantys Bendrijos įstatus bei mokantys visuotinio Bendrijos narių susirinkimo nustatyto dydžio narių-rėmėjų mokestį.

3.4. Bendrijos Garbės narių skaičius neribojamas. Bendrijos Garbės nariais gali būti Bendrijos ir/ar Lietuvos statybos veikloje ypatingai nusipelnę fiziniai asmenys.

3.5. Bendrijos tikruoju nariu tampama:

3.5.1. visi Bendrijos steigėjai nuo Bendrijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa tikraisiais Bendrijos nariais;

3.5.2. pateikus Bendrijos Valdybai raštišką prašymą dėl priėmimo į Bendrijos tikruosius narius ir sumokėjus visuotinio narių susirinkimo nustatytą Bendrijos tikrojo nario stojamąjį mokestį. Toks prašymas turi būti apsvarstytas artimiausiame Bendrijos Valdybos posėdyje. Šiuo atveju Bendrijos tikruoju nariu tampama ir tikrojo nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo Bendrijos Valdybos posėdžio sprendimo priimti naują narį į Bendrijos dienos.

3.6. Bendrijos nariu-rėmėju tampama:

3.6.1. pateikus Bendrijos valdybai raštišką prašymą dėl priėmimo į Bendrijos narius-rėmėjus ir sumokėjus visuotinio narių susirinkimo nustatytą Bendrijos rėmėjo mokestį.Toks prašymas turi būti apsvarstytas artimiausiame Bendrijos Valdybos posėdyje. Bendrijos nariu-rėmėju tampama ir Bendrijos nario-rėmėjo teisės bei pareigos įgyjamos nuo Bendrijos Valdybos posėdžio sprendimo priimti naują Bendrijos narį-rėmėją dienos.

3.7. Bendrijos Garbės nariu tampama:

3.7.1. Bendrijos Valdybai nutarus suteikti Garbės nario statusą asmeniui, kuris yra ypatingai nusipelnęs Bendrijos ir/ar Lietuvai statybos srityje. Bendrijos Garbės nariu tampama ir Bendrijos Garbės nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo Bendrijos Valdybos posėdžio sprendimo suteikti Garbės nario statusą dienos.

3.8. Bendrijos tikrųjų narių teisės:

3.8.1. dalyvauti ir balsuoti Bendrijos visuotiniuose narių susirinkimuose šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

3.8.2. siūlyti fizinius asmenis į Bendrijos valdymo organų narius;

3.8.3. Bendrijos vardu dalyvauti statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje;

3.8.4. dalyvauti Bendrijos veikloje, įgyvendinti jos tikslus bei uždavinius;

3.8.5. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Bendrijos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Bendrijos veikloje;

3.8.6. teikti pasiūlymus Bendrijos valdymo organams, vertinti Bendrijos veiklą;

3.8.7. Bendrijos Valdybos nustatyta tvarka (surašomas protokolas) naudotis Bendrijos simbolika, Bendrijos įranga, patalpomis;

3.8.8. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti visą Bendrijos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.80.9. dalyvauti, svarstant jų veiklą ir elgesį;

3.8.10. remti Bendrijos turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

3.80.11. apskųsti Sąjungai Bendrijos valdymo organų sprendimus;

3.8.12. bet kada išstoti iš Bendrijos apie tai pranešus raštiškai;

3.8.13. turėti kitas Bendrijos įstatuose ir LR įstatymuose numatytas Bendrijos nario teises.

3.9. Bendrijos narių-rėmėjų teisės:

3.9.1. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Bendrijos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Bendrijos veikloje;

3.9.2. teikti pasiūlymus Bendrijos valdymo organams, vertinti Bendrijos veiklą;

3.9.3. Bendrijos Valdybos nustatyta tvarka (surašomas protokolas) naudotis Bendrijos simbolika;

3.194. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti informaciją apie Bendrijos veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;

3.9.5. dalyvauti be balso teisės Bendrijos visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.9.6. remti Bendrijos turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

3.9.7. Bendrijos Valdybos nustatyta tvarka (surašomas protokolas) įgyti pirmumo teisę naudotis (surašomas protokolas) paslaugomis ir/ar gauti su jų teikimu susijusias lengvatas;

3.9.8. bet kada išstoti iš Bendrijos apie tai pranešus raštiškai.

3.10. Garbės narių teisės:

3.10.1. naudotis Bendrijos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Bendrijos veikloje;

3.10.2. teikti pasiūlymus Bendrijos valdymo organams, vertinti Bendrijos veiklą;

3.10.3. Bendrijos Valdybos nustatyta tvarka (surašomas protokolas) naudotis Bendrijos simbolika;

3.10.4. susipažinti su Bendrijos dokumentais ir gauti informaciją apie Bendrijos veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;

3.10.5. dalyvauti be balso teisės Bendrijos visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.10.6. atsisakyti Garbės nario statuso apie tai pranešus raštiškai.

3.11. Narystė Bendrijos pasibaigia:

3.11.1. Bendrijos tikrajam nariui, nariui-rėmėjui arba Garbės nariui išstojus iš Bendrijos tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys gali laisvai išstoti iš Bendrijos, prieš 15 dienų pateikęs rašytinį prašymą Bendrijos Valdybai, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus Bendrijai ir su ja atsiskaitęs. Bendrijos tikrieji nariai, nariai-rėmėjai ir Garbės nariai išbraukiami iš narių sąrašo Bendrijos Valdybos sprendimu;

3.11.2. likvidavus Bendriją;

3.11.3. Bendrijos tikrojo nario arba nario-rėmėjo, kaip juridinio asmens, likvidavimo atveju arba Bendrijos nario-rėmėjo ir/ar Garbės nario, kaip fizinio asmens, mirties atveju;

3.11.4. Bendrijos Valdybos sprendimu, kai:

3.11.4.1. Bendrijos tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys nesilaiko Bendrijos Įstatų bei nevykdo kitų pareigų;

3.11.4.2. Bendrijos tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys, pasinaudodamas iš Bendrijos gauta informacija, sudaro sandorius, padarydamas nuostolius kitiems Bendrijos tikriesiems nariams, nariams-rėmėjams arba Garbės nariams;

3.11.4.3. Bendrijos tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys perduoda tretiesiems asmenims Bendrijos tikrųjų narių, narių-rėmėjų arba Garbės narių komercines-ūkines ir/ar profesines paslaptis;

3.11.4.4. Bendrijos tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys nevykdo sutartinių įsipareigojimų Bendrijai ir kitiems nariams;

3.11.4.5. Bendrijos tikrasis narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys savo veikla diskredituoja Bendriją ar jos narius;

3.11.4.6. Bendrijos tikrasis narys arba narys-rėmėjas nesumoka Bendrijos tikrojo nario arba nario-rėmėjo mokesčio praėjus trims mėnesiams nuo jam pateikto raštiško įspėjimo.

3.11.4.7. Išstojusiam ar pašalintam iš Bendrijos tikrajam nariui arba nariui-rėmėjui stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai, tiksliniai įnašai ar kitaip Bendrijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.12. Sąjungos tikrojo nario ir nario-rėmėjo pareigos:

3.12.1. laikytis šių įstatų, Bendrijos profesinės etikos kodekso bei visuotinių Bendrijos narių susirinkimų, Valdybos teisėtų reikalavimų;

3.12.2. vadovaujantis visuotinio Bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka, laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį bei tikslinius įnašus;

3.12.3. tausoti Bendrijos turtą;

3.12.4. teikti visokeriopą pagalbą įgyvendinant įstatuose nurodytus Bendrijos tikslus ir uždavinius;

3.12.5. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Bendrijai padarytus nuostolius;

3.12.6. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Bendrijos ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;

3.12.7. saugoti Bendrijos ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš Bendrijos narių.

3.13. Bendrijos Garbės nario pareigos:

3.13.1. laikytis visuotinių Bendrijos narių susirinkimų, Valdybos teisėtų reikalavimų bei šių įstatų;

3.13.2. tausoti Bendrijos turtą;

3.13.3. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Bendrijos ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;

3.13.4. saugoti Bendrijos ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš Bendrijos narių.

3.14. Bendrijos tikrųjų narių ir narių-rėmėjų stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžiai bei mokėjimo tvarka įstatuose nenurodoma, ji tvirtinama atskiru dokumentu visuotinio Bendrijos narių susirinkimo sprendimu.

 1. 4. Bendrijos valdymas

4.1. Bendrijos valdymo struktūra:

4.1.1. visuotinis Bendrijos narių susirinkimas – aukščiausias Bendrijos organas;

4.1.2. Valdyba – kolegialus Bendrijos valdymo organas;

Visuotinis Bendrijos narių susirinkimas

4.2. Visuotinis Bendrijos narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) yra aukščiausias Bendrijos organas, kurio kompetencijai priklauso:

4.2.1. keisti Bendrijos įstatus;

4.2.2. rinkti ir atšaukti Sąjungos Valdybos narius, Valdybos pirmininką;

4.2.3. nustatyti Bendrijos tikrųjų narių arba narių-rėmėjų stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

4.2.4. nustatyti tikslinius įnašus bei jų mokėjimo tvarką;

4.2.5. nustatyti atlyginimo už veiklą Bendrijos Valdyboje dydį bei mokėjimo tvarką;

4.2.6. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtinti Bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas;

4.2.7. priimti sprendimą dėl Bendrijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

4.2.8. spręsti kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal LR Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Bendrijos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

4.3 Susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja Bendrijos Valdyba, apie jo datą, vietą ir darbotvarkę paskelbdamas Bendrijos tinklalapyje www.usik.lt ir informuodamas narius, narius-rėmėjus ir Garbės narius jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo pradžios. 

4.4. Susirinkimas gali priimti sprendimus, išskyrus p. 4.1., jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Sąjungos tikrųjų narių. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Bendrijos tikrieji nariai. Kiekvienas Bendrijos tikrasis narys susirinkime turi vieno balso teisę. Nariai-rėmėjai bei Garbės nariai turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės bei pasisakyti svarstomais darbotvarkės klausimais.

4.5. Susirinkimo sprendimas, išskyrus p. 4.1 laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių tikrųjų narių balsų „už“ negu „prieš“ (tikrieji nariai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Tais atvejais, kai renkami Valdybos nariai, Susirinkime gali būti balsuojama atskirai dėl kiekvieno Valdybos nario arba iš karto už visą Valdybos narių sąrašą.

4.7. Susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 2/3 Susirikime dalyvaujančių Bendrijos tikrųjų narių.

4.8. Narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti Susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į Susirinkimą ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Bendrijos Valdybai ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Bendrijos tikrasis narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

4.9. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius pasirašo vykusio Susirinkimo protokolą ir narių registravimo sąrašą.

4.10. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas. Bendrijos nariai apie tai informuojami šių įstatų 4.3. punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki pakartotinio susirinkimo. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus.

4.11. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant įstatų 4.3. ir 4.5. punktuose numatytų terminų, jeigu visi Bendrijos tikrieji nariai su tuo raštiškai sutinka, negavus atsakymų raštu, laikytina, kad Bendrijos tikrieji nariai su tuo sutinka.

4.12. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 2/3 Bendrijos tikrųjų narių ir Valdyba.

Bendrijos Valdyba

4.13. Bendrijos Valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus Bendrijos valdymo organas, vadovaujantis Bendrijos veiklai tarp Susirinkimų.

4.14. Minimalus Valdybos narių skaičius yra 5, maksimalus Prezidiumo narių skaičius negali būti didesnis kaip 7. Galutinį Valdybos narių skaičių nustato Susirinkimas. Valdybos narius 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Susirinkimas gali išrinkti papildomus Valdybos narius, kurių įgaliojimai baigiasi kartu su 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinktų Valdybos narių įgaliojimais. Iš išrinktųjų Valdybos narių Susirinkimas išrenka Valdybos pirmininką. Valdybos nariais gali būti tik Bendrijos tikrųjų narių pasiūlyti fiziniai asmenys. Kiekvienas Valdybos narys gali atsistatydinti, įspėdamas apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Už veiklą Valdyboje jos nariui gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia Susirinkimas.

4.15. Valdyba:

4.15.1. šaukia Bendrijos narių Susirinkimus ir sudaro Susirinkimų darbotvarkes;

4.15.2. priima sprendimus dėl Bendrijos tikrųjų narių, narių-rėmėjų arba Garbės narių priėmimo, išstojimo ir šalinimo iš Bendrijos;

4.15.3. tvirtina Bendrijos buhalterio (finansininko) kandidatūrą, nustato jo atlyginimo dydį;

4.15.4. vykdo visuotinio Bendrijos narių susirinkimo nutarimus;

4.15.5. rengia Bendrijos veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas;

4.15.6. rengia bei pateikia valstybės valdymo organams pasiūlymus, rekomendacijas bei išvadas klausimais, liečiančiais Bendrijos veiklą ir tikslus;

4.15.7. bendrauja su su vidaus giminingomis profesiniu požiūriu Bendrijomis, organizacijomis ar kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, siūlo narius į stažuotes;

4.15.8. gina Bendrijos narių teises ir prestižą. Pateikia Sąjungai kandidatus į teikiamus apdovanojimus;

4.15.9. priima sprendimus dėl Bendrijos nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ir įkeitimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus apribojimus;

4.15.10. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto;

4.15.11. parengia ir pateikia visuotiniam Bendrijos narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Valdybos veiklos ataskaitą;

4.15.12. kaupia lėšas Bendrijos veiklai finansuoti;

4.15.13. svarsto Bendrijos tikrųjų narių, narių-rėmėjų ir Garbės narių pasiūlymus įgyvendinant Bendrijos veiklos tikslus ir uždavinius;

4.15.14. kelia narių profesinę kvalifikaciją, organizuoja konferencijas, seminarus, posėdžius; inicijuoja informacinės bazės kūrimą;

4.15.16. priima sprendimą keisti Bendrijos buveinę;

4.15.17. nustato Bendrijos nariams naudojimosi Bendrijos simbolika, Bendrijos įranga, patalpomis bei kitu turtu tvarką;

 1. 15.18. sprendžia kitus, šiuose įstatuose Bendrijos kompetencijai priskirtus klausimus.

4.16. Valdyba privalo laiku rengti visuotinius narių Susirinkimus ir sudaryti visuotinių narių Susirinkimų darbotvarkes, pateikti visuotiniams narių Susirinkimams svarstyti Bendrijos veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

4.17. Valdybos veiklai vadovauja Valdybos pirmininkas.

4.18. Valdybos pirmininkas:

4.18.1. organizuoja Valdybos darbą ir jam vadovauja;

4.18.2. organizuoja Valdybos posėdžius ir juose pirmininkauja;

4.18.3. atsiskaito už Valdybos veiklą Susirinkimuose.

4.19. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į pusmetį. Apie posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Valdybos nariams pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 5 dienų iki posėdžio. Valdyba gali priimti sprendimus, jeigu jo posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Valdybos narių. Kiekvienas Valdybos narys turi vieno balso teisę. Valdybos posėdžio sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Valdybos narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Valdybos narys susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į posėdį ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Valdybos pirmininkui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Valdybos narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

4.20. Valdybos pirmininkui nesant ar negalint vykdyti savo funkcijų, visus Įstatais numatytus jo įgaliojimus turi bet kuris kitas Valdybos narys.

 1. Bendrijos lėšų šaltiniai irfinansinės veiklos kontrolė

5.1. Bendrijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonės, taip pat gauta parama, kitas turtas bei lėšos, reikalingi jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

5.2. Bendrijos lėšas sudaro:

5.2.1. Bendrijos narių stojamieji įnašai;

5.2.2. einamieji įnašai;

5.2.3. tiksliniai įnašai;

5.2.4. įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

5.2.5. rėmėjų suteiktos lėšos;

5.2.6. dovanotos ar kitos gautos lėšos;

5.2.7. kitos teisėtai gautos lėšos.

5.3. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Bendrijai tik konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti.

5.4. Bendrijos lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos jos nariams. Bendrijos lėšas ir jos turtą kaupia bei naudoja, taip pat Bendrijos turtą valdo ir juo disponuoja Bendrijos Valdyba savo

 1. Įstatų ir buveinės keitimo tvarka

6.1. Bendrijos įstatai keičiami LR įstatymų nustatyta tvarka visuotinio Sąjungos narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 1/2 visų Susirinkime dalyvaujančių Bendrijos tikrųjų narių balsų dauguma. Pakeisti Bendrijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

6.2. Bendrijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu, priimtu visų susirinkime dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma, kuris kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

 1. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

7.1. Visuotinių Bendrijos narių Susirinkimų, Bendrijos Valdybos posėdžių priimti sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais turi būti supažindinti visi Bendrijos tikrieji nariai, nariai-rėmėjai, Garbės nariai arba kiti asmenys, operatyviai skelbiami Bendrijos tinklalapyje www.usik.lt arba išsiunčiami suinteresuotiems asmenims registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai arba faksu arba el. paštu, kai informaciją skelbti viešai neprivaloma ir/ar netikslinga. Už nutarimų ir pranešimų paskelbimą ir išsiuntimą laiku atsako Valdybos pirmininkas.

7.2. Pranešimus apie numatomą Bendrijos likvidavimą bei kitais teisės aktų numatytais atvejais Bendrijos Valdybos pirmininkas skelbia viešai Sąjungos elektroniniame leidinyje.

7.3. Bendrijos nariai ir Bendrijos valdymo organų nariai privalo nedelsdami pranešti Bendrijos apie pašto ir el. pašto adresų pasikeitimą. Jei Bendrijos pranešimai ir skelbimai siunčiami registruotu laišku arba el. paštu, jie siunčiami paskutiniu Bendrijos žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais.

7.4. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo terminus, kurių nereglamentuoja teisės aktai ar šie įstatai, nustato Valdybos pirmininkas.

 1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Bendrijos veiklą pateikimo Bendrijos nariams tvarka

8.1. Bendrijos tikrasis narys, pateikęs rašytinį prašymą Valdybos pirmininkui, turi teisę susipažinti su visais Bendrijos dokumentais ir gauti informaciją apie Bendrijos veiklą. Valdybos pirmininkas privalo sudaryti galimybę Bendrijos tikrajam nariui susipažinti su prašoma informacija ir (ar) dokumentais ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo prašymo.

Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2019.06.xx

Valdyba:

Pirmininkė Gražina Lygnugarienė

Tarybos nariai:

 • Valdas Kaulinis
 • Virginijus Zalkauskas
 • Aloyzas Suveizdis
 • Jelena Galiaminskaja

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Utenos apskrities bendrija

Įmonės kodas: 193311726 
Sąskaitos numeris ir banko duomenys: LT987300010002607204, SWEDBANK AB, b.k. 73000
Utenio a. 6, LT-28244  Utena

Pirmininkė: Gražina Lygnugarienė

Tel.: +370 612 03383
El.paštas: gražina.lygnugariene@gmail.com 

Kontaktai

UAB pirmininkė
Gražina Lygnugarienė

El. paštas: gražina.lygnugariene@gmail.com 
Tel.: +370 612 03383