Organizacijos valdymo struktūra

Atlieka tokias funkcijas kaip:

• Sąjungos įstatų keitimas;
• Sąjungos profesinės etikos kodekso tvirtinimas ir keitimas;
• Prezidiumo narių, pirmininko, viceprezidento rinkimas ir atšaukimas;
• Mokesčių, piniginių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkų nustatymas;
• Revizijos komisijos, Etikos komisijos narių rinkimas ir atšaukimas, finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų tvirtinimas, sprendimų dėl Sąjungos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo priėmimas;
• Kitų LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų, jeigu pagal LR Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Sąjungos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijų vykdymas;
• Susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja Sąjungos Prezidiumas.

LSIS narių sąrašas:

 • Vilniaus apskrities bendrija
 • Kauno apskrities bendrija
 • Klaipėdos apskrities bendrija
 • Šiaulių apskrities bendrija
 • Panevėžio apskrities bendrija
 • Alytaus apksrities bendrija
 • Marijampolės apskrities bendrija
 • Utenos apksrities bendrija
 • Telšių apskrities bendrija
 • VGTU kokybės vadybos centras

LSIS prezidiumas yra kolegialus LSIS valdymo organas.

Sąjungos Prezidiumas vadovauja Sąjungos veiklai tarp Susirinkimų.
Minimalus Prezidiumo narių skaičius yra 4, maksimalus Prezidiumo narių skaičius negali būti didesnis kaip 10.
Galutinį Prezidiumo narių skaičių nustato Susirinkimas.
Prezidiumo narius 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas.
Iš išrinktųjų Prezidiumo narių Susirinkimas išrenka Prezidiumo pirmininką (Prezidentą) ir jo pavaduotoją (Viceprezidentą).
Prezidiumo nariais gali būti tik Sąjungos tikrųjų narių pasiūlyti fiziniai asmenys.

Prezidiumas atlieka tokias funkcijas kaip:

• Sąjungos narių Susirinkimų šaukimas ir Susirinkimų darbotvarkių sudarymas;
• Sprendimų dėl Sąjungos tikrųjų narių, asocijuotų narių, narių-rėmėjų arba Garbės narių priėmimo, išstojimo ir šalinimo iš Sąjungos priėmimas;
• Vykdančiojo direktoriaus skyrimas; visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nutarimų vykdymas;
• Sąjungos veiklos programų, projektų ir jų finansines sąmatų rengimas;
• Rengimas ir pateikimas pasiūlymų, rekomendacijų bei išvadų valstybės valdymo organams, tais klausimais, kurie liečiančia Sąjungos veiklą ir tikslus;
• Užmezgimas ryšių su vidaus ir užsienio šalių giminingomis profesiniu požiūriu asociacijomis, organizacijomis ar kitais juridiniais asmenimis;
• Ginimas Sąjungos narių teisių ir prestižo. Pateikimas kandidatų į valstybinius ar kitokius apdovanojimus; Sąjungos komercinių paslapčių ribų nustatymas;
• Narių profesinės kvalifikacijos kėlimas, konferencijų, seminarų, posėdžių organizavimas;
• Informacinės bazės kūrimo inicijavimas;
• Sąjungos garbės vardų bei Sąjungos apdovanojimų steigimas ir panaikinimas, jų suteikimo tvarkos nustatymas, garbės vardų bei apdovanojimų suteikimas.

Dabartinis LSIS prezidiumas:

Prezidiumo veiklai vadovauja Prezidiumo pirmininkas (Prezidentas).

Jo pagrindinės funkcijos yra tokios kaip:  

• Prezidiumo darbo organizavimas ir vadovavimas jam;
• Prezidiumo posėdžių organizavimas ir pirmininkavimas, atsiskaitymas už Prezidiumo veiklą Susirinkimuose;
• Prezidiumo posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į pusmetį.

Dabartinis LSIS prezidentas yra Saulius Bekampis.

Garbės prezidentu VIII suvažiavime išrinktas ilgametis LSIS vadovas Algirdas Vapšys.

Prezidiumo pirmininkui (Prezidentui) nesant ar negalint vykdyti savo funkcijų, visus Įstatais numatytus jo įgaliojimus turi Prezidiumo pirmininko pavaduotojas (Viceprezidentas).

Dabartinis LSIS Viceprezidentas yra Žymantas Rudžionis.

• Sąjungos Vykdantysis direktorius organizuoja Sąjungos veiklą bei jos tikslų įgyvendinimą;
• Ieško lėšų Sąjungos veiklai finansuoti; sudaro sandorius Sąjungos vardu;
• Vadovauja administracijos darbui;
• Vykdo Sąjungos narių susirinkimo bei Prezidiumo priimtus nutarimus;
• Atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, viešos informacijos paskelbimą, pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą Sąjungos tikriesiems nariams, asocijuotiems nariams, nariams-rėmėjams ir Garbės nariams, tvarko Sąjungos narių sąrašus;
• Savarankiškai sprendžia kitus Sąjungos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Susirinkimui ir Prezidiumui;
• Už savo darbą Vykdantysis direktorius atsiskaito Prezidiumui kartą per ketvirtį.

Dabartinis LSIS Vykdantysis direktorius yra Linas Adomavičius.

Revizijos komisija yra kolegialus Sąjungos organas. Revizijos komisiją sudaroma iš 3 narių, kuriuos 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Revizijos komisija iš savo narių renka Revizijos komisijos pirmininką.

Revizijos komisija:

• Kontroliuoja Sąjungos finansinę ir ūkinę veiklą, lėšų ir materialinių vertybių apskaitą, sutarčių vykdymą bei finansinių operacijų teisėtumą;
• Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio visuotinio narių Susirinkimo patikrina Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę bei kitus finansinės veiklos bei apskaitos dokumentus;
• Visuotinio Sąjungos narių Susirinkimo arba Prezidiumo pavedimu atlieka finansinius buhalterinius Sąjungos patikrinimus bei praneša apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Sąjungos finansinės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą, prieš kiekvieną Susirinkimą Revizijos komisija įvertina Sąjungos finansinę būklę, parengia ir pateikia finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

Dabartinė revizijos komisija:

 • Aloyzas Jurdonas
 • Anelė Sabonienė
 • Kazimieras Senkus 

Profesinės etikos komisiją sudaroma iš 3 narių, kuriuos 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Profesinės etikos komisija iš savo narių renka Profesinės etikos komisijos pirmininką. Vadovaudamasi Sąjungos profesinės etikos kodeksu ir savo darbo reglamentu, Profesinės etikos komisija nagrinėja statybos inžinierių profesinės etikos pažeidimus, kilusius dėl profesinių veiksmų Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jos nutarimai yra galutiniai ir neskundžiami kitiems aukštesniems Sąjungos  valdymo organams.

Dabartinė profesinės etikos komisija:

2019 m. rugsėjo mėnesį pirmą kartą susitikę su Europos jaunųjų inžinierių atstove Milda Pladaite, kuri tuo metu buvo šios organizacijos viceprezidentė, LSIS organizacija inicijavo jaunųjų Lietuvos statybos inžinierių komiteto (JSIK) steigimą ir jau 2019 m. lapkričio mėnesį įvyko pirmasis JSIK steigiamasis susirinkimas.

LSIS posėdis

2020 m. gegužės mėn. LSIS JSIK dalyvavo EYE tarybos posėdyje, kurio metu JSIK komiteto nariai Šarūnas Bekampis ir Justinas Augustinas pristatė LSIS bendruomenę.  LSIS vieningu EYE tarybos narių sprendimu buvo priimta kaip nauja EYE narė ir įgijo balsavimo teisę tarybos posėdžiuose. Šiuo metu EYE prezidentas yra Frederik Schulze Spüntrup.

JSIK darbo tikslai:

 • Vienyti ir atstovauti jaunųjų statybos inžinierių interesus;
 • Garsinti ir didžiuotis LSIS narių atliktais darbais;
 • Dalintis patirtimi ir kontaktais;
 • Organizuoti išvykas ir susirinkimus į išskirtinius statybos objektus;
 • Organizuoti diskusijas įvairiais statybos klausimais;
 • Sukurti statybos inžinierių komunikacinę platformą;
 • Pritraukti naujus narius.

Visi ir visos norintieji prisidėti prie Jaunųjų statybos inžinierių komiteto (JSIK) veiklos yra laukiami. Šiuo metu, buriantis bendruomenei, komitetas yra suformavęs tokius veiklos planus:

1. Komunikacija tarp LSIS JSIK narių. Išsirinkti ir patvirtinti komunikacinę bendruomenės platformą.
2. Siekiant gerinti profesijos prestižą, daryti viešai prieinamą darbo patirties informaciją. Rekomenduojama visiems LSIS JSIK nariams susikurti ir išsamiai užpildyti Linkedin paskyrą.
3. LSIS JSIK planuoja rengti statybos projektų, patirčių pristatymus, neformalius bendruomenės susitikimus ir pan. 
4. Ekskursijos į LSIS JSIK narių statomus objektus.
5. Universitetų (ketvirtakursių) įtraukimas į JSIK veiklą.
6. Aktyvus dalyvavimas statybos inžinierių Forume 2020

KONTAKTAI

JSIK pirmininkas
Šarūnas Bekampis: +37069911805; sarasbek@gmail.com

JSIK pirmininko pavaduotojas
Justinas Augustinas: +37061022110; justinas.augustinas@gmail.com

Kiti komiteto nariai
Ernestas Sabeckis: +370
60154416; e.sabeckis@gmail.com 
Deividas Grigaravičius: +37061139135; deividas.grigaravicius@gmail.com
Gediminas Rabačius: +37067197502; gediminas@virmalda.lt

LSIS posėdis