Lietuvos statybos inžinierių sąjungos

ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – Sąjunga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, o pagrindinis tikslas yra organizuoti ir koordinuoti Sąjungos narių veiklą, atstovauti Sąjungos narių interesams ir juos ginti.

1.2. Sąjunga turi komercinį, finansinį bei organizacinį savarankiškumą, vėliavą bei kitą simboliką ir atsiskaitomąją sąskaitą.

1.3. Sąjungos pavadinimas – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga.

1.4. Sąjunga veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

1.5. Sąjunga atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Sąjunga neatsako už savo narių prievoles, o jos nariai neatsako už Sąjungos prievoles.

1.6. Sąjungos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.7. Sąjungos veiklos laikotarpis neribotas.

2. Sąjungos veikla

2.1. Sąjungos veiklos tikslai yra:

2.1.1. telkti Sąjungos narių pastangas statybos techninių veiklų (statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto ekspertizės, statinio ekspertizės, statybos darbų, statinio ir statinio statybos techninę priežiūros) tobulinimui; prisidėti prie statybos sektoriaus ir bendrai Lietuvos ūkio pažangos kūrimo;

2.1.2. rengti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus ir specialistus, kelti jų kvalifikaciją, didinti profesionalumą, konkurencingumą ir asmeninį efektyvumą; dalyvauti įgyvendinant valstybės nustatytą statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką;

2.1.3. teikti Sąjungos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą, teisinėmis priemonėmis ginti savo narių profesinius, socialinius, ekonominis ir darbo interesus, atstovauti Sąjungos ir jos narių interesams valstybės valdžios ir valdymo organuose, formuoti nepriklausomą nuomonę visais statybos techninės veiklos klausimais;

2.1.4. rūpintis statybos inžinierių profesiniu ir etiniu lygiu, skatinti juos gilinti profesines žinias;kurti, diegti, skleisti bei įgyvendinti inovatyvius ir pažangius statybos veiklos  tobulinimo ir nuolatinio gerinimo sprendimus;

2.1.5. atstovauti statybos inžinieriams Europos Sąjungos ir pasaulinės statybos sričių organizacijose bei dalyvauti jų veikloje;

2.1.6. padėti sudaryti palankiausias sąlygas Sąjungos narių veiklai vykdyti bei plėsti;

2.1.7. teikti pagalbą Sąjungos nariams užmezgant ekonominius bei teisinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių statybos inžinierių įmonėms bei organizacijomis;

2.1.8. bendradarbiauti su mokslo įstaigomis bei kitomis organizacijomis.

2.2. Įgyvendindama veiklos tikslus Sąjunga:

2.2.1. organizuoja ir vykdo su statybos techninės veiklos sritimis susijusius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas, konsultacijas, diskusijas, pasitarimus, mokslines-technines konferencijas, parodas, dalykines išvykas Lietuvoje ir užsienyje;

2.2.2. dalyvauja statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje;

2.2.3. bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio organizacijomis, kuriant, diegiant, skleidžiant, įgyvendinant ir plėtojant statybos srities mokslinius, techninius, technologinius, organizacinius, ekonominius, socialinius, saugos ir kitus sprendimus bei idėjas;

2.2.4. supažindina visuomenę su Sąjungos idėjomis ir tikslais, didinant Sąjungos žinomumą;

2.2.5. dalyvauja statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų kūrimo ir tobulinimo veikloje, juos vertina ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus atitinkamoms valstybės institucijoms;

2.2.6. valstybės institucijų prašymu, taip pat ginčytinais atvejais, atlieka statinių projektų ir statinių ekspertizę. Siūlo ekspertų kandidatūras į valstybės valdymo institucijų sudaromas komisijas;

2.2.7. skatina statybos inžinierių kūrybinę veiklą,profesinį ir asmeninį tobulėjimą;

2.2.8. organizuoja Sąjungos leidinių leidybą, dalyvauja Europos Sąjungos struktūrų leidžiamuose leidiniuose;

2.2.9. bendradarbiauja su kitomis statybos sričių asociacijomis, susivienijimais, konfederacijomis, sąjungomis, draugijomis ar kitais juridiniais asmenimis;

2.2.10. vykdo šiuose įstatuose nurodytą įstatymų nedraudžiamą veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Sąjungos tikslams pasiekti.

2.3. Pagrindinės Sąjungos veiklos rūšys, pagal statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus  2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226, EVRK 2 red. taikoma nuo 2008 m. sausio 1 d., yra:

2.3.1. Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba (13.9);

2.3.2. Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas (18).

2.3.3. Pastatų statyba (41);

2.3.4. Inžinerinių statinių statyba (42);

2.3.5. Specializuota statybos veikla (43);

2.3.6. Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.1);

2.3.7. Leidybinė veikla (58);

2.3.8. Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1);

2.3.9. Knygų leidyba (58.11);

2.3.10. Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12);

2.3.11. Kita leidyba (58.19);

2.3.12. Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62);

2.3.13. Informacinių paslaugų veikla (63);

2.3.14. Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą (64.99);

2.3.15. Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (68.1);

2.3.16. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.2);

2.3.17. Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį (68.3);

2.3.18. Nekilnojamojo turto vertinimas (68.31.10);

2.3.19. Teisinė veikla (69.1);

2.3.20. Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais (69.2);

2.3.21. Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla (70);

2.3.22. Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla (70.21);

2.3.23. Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (70.22);

2.3.24. Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė (71);

2.3.25. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72);

2.3.26. Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.19);

2.3.27. Reklama ir rinkos tyrimas (73);

2.3.28. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74);

2.3.29. Specializuota projektavimo veikla (74.1);

2.3.30. Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74.9);

2.3.31. Ekskursijų organizatorių veikla (79.12);

2.3.32. Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla (82);

2.3.33. Kitas mokymas (85.5);

2.3.34. Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.6);

2.3.35. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90);

2.3.36. Pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.2);

2.3.37. Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);

2.3.38. Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);

2.3.39. Kita asmenų aptarnavimo veikla (96);

2.3.40. Sąjunga turi teisę užsiimti ir kita, aukščiau nenurodyta veikla, jei ji neprieštarauja  Sąjungos veiklos tikslams ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymams. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba gali būti vykdoma nustatyta tvarka, Sąjunga gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.

2.4. Įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui Sąjunga turi teisę:

2.4.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, užsiimti leidyba;

2.4.2. steigti kitus juridinius asmenis bei tapti jų dalyve;

2.4.3. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų nustatyta tvarka;

2.4.4. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.4.5. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;

2.4.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių asmenų;

2.4.7. teikti bei gauti paramą;

2.4.8. stoti į tarptautines organizacijas ir Sąjungas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir/ar įstatymams, su jomis bendradarbiauti ir  palaikyti ryšius.

2.5. Sąjungai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Sąjungos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

2.6.Sąjungai draudžiama:

2.6.1. neatlygintinai perduoti Sąjungos turtą nuosavybėn Sąjungos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui;

2.6.2. mokėti Sąjungos nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Sąjungos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

2.6.3. Sąjungos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Sąjungos ir/ar jos valdymo organų nariams, Sąjungoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus darbo užmokestį, kitokias su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokas ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

2.6.4. suteikti paskolas, įkeisti Sąjungos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Sąjungos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

2.6.5. skolintis pinigų iš Sąjungos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

2.6.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

2.6.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

2.6.8. parduoti Sąjungos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

2.6.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

2.6.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

2.6.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

2.6.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

2.7. Sąjunga pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Sąjunga šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.

3. Sąjungos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Sąjungą sudaro:

3.1.1. Sąjungos tikrieji nariai;

3.1.2. Sąjungos asocijuoti nariai;

3.1.3. Sąjungos nariai-rėmėjai;

3.1.4. Sąjungos Garbės nariai.

3.2. Sąjungos tikrųjų narių skaičius neribojamas. Minimalus Sąjungos narių skaičius yra trys. Sąjungos tikraisiais nariais gali būti juridiniai asmenys, pripažįstantys Sąjungos įstatus, aktyviai dalyvaujantys Sąjungos veikloje bei mokantys visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyto dydžio tikrųjų narių mokestį. Tik Sąjungos tikriesiems nariams suteikiama teisė Sąjungos vardu dalyvauti statybos dalyvių profesinės kvalifikacijos vertinimo, atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje;

3.3. Sąjungos asocijuotų narių skaičius neribojamas. Sąjungos asocijuotais nariais gali būti juridiniai asmenys, pripažįstantys Sąjungos įstatus, dalyvaujantys statybos inžinerijos veikloje bei mokantys visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyto dydžio asocijuotų narių mokestį.

3.4. Sąjungos narių-rėmėjų skaičius neribojamas. Sąjungos nariais-rėmėjais gali būti fiziniai ir/ar juridiniai asmenys, pripažįstantys Sąjungos įstatus bei mokantys visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyto dydžio narių-rėmėjų mokestį.

3.5. Sąjungos Garbės narių skaičius neribojamas. Sąjungos Garbės nariais gali būti Sąjungos ir/ar Lietuvos statybos veikloje ypatingai nusipelnę fiziniai asmenys.

3.6. Sąjungos tikruoju nariu tampama:

3.6.1. visi Sąjungos steigėjai nuo Sąjungos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa tikraisiais Sąjungos nariais;

3.6.2. pateikus Sąjungos Prezidiumui raštišką prašymą dėl priėmimo į Sąjungos tikruosius narius ir sumokėjus visuotinio narių susirinkimo nustatytą Sąjungos tikrojo nario stojamąjį mokestį. Toks prašymas turi būti apsvarstytas artimiausiame Sąjungos Prezidiumo posėdyje. Šiuo atveju Sąjungos tikruoju nariu tampama ir tikrojo nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo Sąjungos Prezidiumo posėdžio sprendimo priimti naują narį į Sąjungą dienos.

3.7. Sąjungos asocijuotu nariu tampama:

3.7.1. pateikus Sąjungos Prezidiumui raštišką prašymą dėl priėmimo į Sąjungos asocijuotus narius ir sumokėjus visuotinio narių susirinkimo nustatytą Sąjungos asocijuoto nario stojamąjį mokestį. Toks prašymas turi būti apsvarstytas artimiausiame Sąjungos Prezidiumo posėdyje. Sąjungos asocijuotu nariu tampama ir Sąjungos asocijuoto nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo Sąjungos Prezidiumo posėdžio sprendimo priimti naują Sąjungos asocijuotą narį dienos.

3.8. Sąjungos nariu-rėmėju tampama:

3.8.1. pateikus Sąjungos Prezidiumui raštišką prašymą dėl priėmimo į Sąjungos narius-rėmėjus ir sumokėjus visuotinio narių susirinkimo nustatytą Sąjungos rėmėjo mokestį.Toks prašymas turi būti apsvarstytas artimiausiame Sąjungos Prezidiumo posėdyje. Sąjungos nariu-rėmėju tampama ir Sąjungos nario-rėmėjo teisės bei pareigos įgyjamos nuo Sąjungos Prezidiumo posėdžio sprendimo priimti naują Sąjungos narį-rėmėją dienos.

3.9. Sąjungos Garbės nariu tampama:

3.9.1. Sąjungos Prezidiumui nutarus suteikti Garbės nario statusą asmeniui, kuris yra ypatingai nusipelnęs Sąjungai ir/ar Lietuvai statybos srityje. Sąjungos Garbės nariu tampama ir Sąjungos Garbės nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo Sąjungos Prezidiumo posėdžio sprendimo suteikti Garbės nario statusą dienos.

3.10. Sąjungos tikrųjų narių teisės:

3.10.1. dalyvauti ir balsuoti Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose šiuose įstatuose nustatyta tvarka;

3.10.2. siūlyti fizinius asmenis į Sąjungos valdymo organų narius;

3.10.3. Sąjungos vardu dalyvauti statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo veikloje;

3.10.4. dalyvauti Sąjungos veikloje, įgyvendinti jos tikslus bei uždavinius;

3.10.5. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Sąjungos veikloje;

3.10.6. teikti pasiūlymus Sąjungos valdymo organams, vertinti Sąjungos veiklą;

3.10.7. Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis Sąjungos simbolika, Sąjungos įranga, patalpomis;

3.10.8. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti visą Sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą;

3.10.9. dalyvauti, svarstant jų veiklą ir elgesį;

3.10.10. remti Sąjungą turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

3.10.11. apskųsti teismui Sąjungos valdymo organų sprendimus;

3.10.12. bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai pranešus raštiškai;

3.10.13. turėti kitas Sąjungos įstatuose ir LR įstatymuose numatytas Sąjungos nario teises.

3.11. Sąjungos asocijuotų narių teisės:

3.11.1. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Sąjungos veikloje;

3.11.2. teikti pasiūlymus Sąjungos valdymo organams, vertinti Sąjungos veiklą;

3.11.3. Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis Sąjungos simbolika;

3.11.4. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti informaciją apie Sąjungos veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;

3.11.5. dalyvauti be balso teisės Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.11.6. remti Sąjungą turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

3.11.7. bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai pranešus raštiškai.

3.12. Sąjungos narių-rėmėjų teisės:

3.12.1. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Sąjungos veikloje;

3.12.2. teikti pasiūlymus Sąjungos valdymo organams, vertinti Sąjungos veiklą;

3.12.3. Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis Sąjungos simbolika;

3.12.4. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti informaciją apie Sąjungos veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;

3.12.5. dalyvauti be balso teisės Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.12.6. remti Sąjungą turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;

3.12.7. Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka įgyti pirmumo teisę naudotis Sąjungos paslaugomis ir/ar gauti su jų teikimu susijusias lengvatas;

3.12.8. bet kada išstoti iš Sąjungos apie tai pranešus raštiškai.

3.13. Sąjungos Garbės narių teisės:

3.13.1. naudotis Sąjungos teikiamomis paslaugomis, kvalifikuota Sąjungos pagalba, patarimais ir gynyba, susijusiais su profesine veikla bei siekiant profesinio tobulėjimo; naudotis sukaupta informacija ir dalyvauti Sąjungos veikloje;

3.13.2. teikti pasiūlymus Sąjungos valdymo organams, vertinti Sąjungos veiklą;

3.13.3. Sąjungos Prezidiumo nustatyta tvarka naudotis Sąjungos simbolika;

3.13.4. susipažinti su Sąjungos dokumentais ir gauti informaciją apie Sąjungos veiklą vadovaujantis visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis;

3.13.5. dalyvauti be balso teisės Sąjungos visuotiniuose narių susirinkimuose;

3.13.6. atsisakyti Garbės nario statuso apie tai pranešus raštiškai.

3.14. Narystė Sąjungoje pasibaigia:

3.14.1. Sąjungos tikrajam nariui, asocijuotam nariui, nariui-rėmėjui arba Garbės nariui išstojus iš Sąjungos. Sąjungos tikrasis narys, asocijuotas narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys gali laisvai išstoti iš Sąjungos, prieš 15 dienų pateikęs rašytinį prašymą Sąjungos Prezidiumui, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus Sąjungai ir su ja atsiskaitęs. Sąjungos tikrieji nariai, asocijuoti nariai, nariai-rėmėjai ir Garbės nariai išbraukiami iš narių sąrašo Sąjungos Prezidiumo sprendimu;

3.14.2. likvidavus Sąjungą;

3.14.3. Sąjungos tikrojo nario, asocijuoto nario arba nario-rėmėjo, kaip juridinio asmens, likvidavimo atveju arba Sąjungos nario-rėmėjo ir/ar Garbės nario, kaip fizinio asmens,  mirties atveju;

3.14.4. Sąjungos Prezidiumo sprendimu, kai:

3.14.4.1. Sąjungos tikrasis narys, asocijuotas narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys nesilaiko Sąjungos įstatų bei nevykdo kitų pareigų;

3.14.4.2. Sąjungos tikrasis narys, asocijuotas narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys, pasinaudodamas iš Sąjungos gauta informacija, sudaro sandorius, padarydamas nuostolius kitiems Sąjungos tikriesiems nariams, asocijuotiems nariams, nariams-rėmėjams arba Garbės nariams;

3.14.4.3. Sąjungos tikrasis narys, asocijuotas narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys perduoda tretiesiems asmenims Sąjungos tikrųjų narių, asocijuotų narių, narių-rėmėjų arba Garbės narių komercines-ūkines ir/ar profesines paslaptis;

3.14.4.4. Sąjungos tikrasis narys, asocijuotas narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys nevykdo sutartinių įsipareigojimų Sąjungai ir kitiems nariams;

3.14.4.5. Sąjungos tikrasis narys, asocijuotas narys, narys-rėmėjas arba Garbės narys savo veikla diskredituoja Sąjungą ar jos narius;

3.14.4.6. Sąjungos tikrasis narys, asocijuotas narys arba narys-rėmėjas nesumoka Sąjungos tikrojo nario, asocijuoto nario arba nario-rėmėjo mokesčio praėjus trims mėnesiams nuo jam pateikto raštiško įspėjimo.

3.15. Išstojusiam ar pašalintam iš Sąjungos tikrajam nariui, asocijuotam nariui arba nariui-rėmėjui stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai, tiksliniai įnašai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.16. Sąjungos tikrojo nario, asocijuoto nario ir nario-rėmėjo pareigos:

3.16.1. laikytis šių įstatų, Sąjungos profesinės etikos kodekso bei visuotinių Sąjungos narių susirinkimų, Prezidiumo, Vykdančiojo direktoriaus ir kitų Sąjungos valdymo organų teisėtų reikalavimų;

3.16.2. vadovaujantis visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nustatyta tvarka, laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį bei tikslinius įnašus;

3.16.3. tausoti Sąjungos turtą;

3.16.4. teikti visokeriopą pagalbą įgyvendinant įstatuose nurodytus Sąjungos tikslus ir uždavinius;

3.16.5. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Sąjungai padarytus nuostolius;

3.16.6. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Sąjungos ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;

3.16.7. saugoti Sąjungos ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš Sąjungos narių.

3.17. Sąjungos Garbės nario pareigos:

3.17.1. laikytis visuotinių Sąjungos narių susirinkimų, Prezidiumo, Vykdančiojo direktoriaus ir kitų Sąjungos valdymo organų  teisėtų reikalavimų bei šių įstatų;

3.17.2. tausoti Sąjungos turtą;

3.17.3. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Sąjungos ir jos narių reputacijai ir teisėtiems interesams;

3.17.4. saugoti Sąjungos ir jos narių komercines-ūkines bei profesines paslaptis, net išstojus iš Sąjungos narių.

3.18. Sąjungos tikrųjų narių, asocijuotų narių ir narių-rėmėjų stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžiai bei mokėjimo tvarka įstatuose nenurodoma, ji tvirtinama atskiru dokumentu visuotinio Sąjungos narių susirinkimo sprendimu.

4. Sąjungos valdymas

4.1. Sąjungos valdymo struktūra:

4.1.1. Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas – aukščiausias Sąjungos organas;

4.1.2. Prezidiumas – kolegialus Sąjungos valdymo organas;

4.1.3. Vykdantysis direktorius – vienasmenis Sąjungos valdymo organas;

4.1.4. Revizijos komisija – kolegialus Sąjungos organas;

4.1.5. Profesinės etikos komisija – kolegialus Sąjungos organas.

Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas

4.2. Visuotinis Sąjungos narių susirinkimas (toliau  – Susirinkimas) yra aukščiausias Sąjungos organas, kurio kompetencijai priklauso:

4.2.1. keisti Sąjungos įstatus;

4.2.2. tvirtinti ir keisti Sąjungos profesinės etikos kodeksą;

4.2.3. rinkti ir atšaukti Sąjungos Prezidiumo narius, Prezidiumo primininką (Prezidentą) ir Prezidiumo pirmininko pavaduotoją (Viceprezidentą);

4.2.4. nustatyti Sąjungos tikrųjų narių, asocijuotų narių arba narių-rėmėjų stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

4.2.5. nustatyti tikslinius įnašus bei jų mokėjimo tvarką;

4.2.6. nustatyti atlyginimo už veiklą Sąjungos Prezidiume, Revizijos komisijoje ar Profesinės etikos komisijoje dydį bei mokėjimo tvarką;

4.2.7. rinkti ir atšaukti Revizijos komisijos bei Profesinės etikos komisijos narius;

4.2.8. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtinti Sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas;

4.2.9. priimti sprendimą dėl Sąjungos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

4.2.10. priimti sprendimą skirti ir atšaukti Sąjungos likvidatorių.

4.2.11. spręsti kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal LR Asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Sąjungos valdymo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

4.3 Susirinkimą ne rečiau kaip kartą per metus šaukia ir organizuoja Sąjungos Prezidiumas, apie jo datą, vietą ir darbotvarkę paskelbdamas Sąjungos tinklalapyje www.lsis.lt ir informuodamas narius, asocijuotus narius, narius-rėmėjus ir Garbės narius jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo pradžios.

4.4. Susirinkimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Sąjungos tikrųjų narių. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Sąjungos tikrieji nariai. Kiekvienas Sąjungos tikrasis narys susirinkime turi vieno balso teisę. Tikrąjį narį susirinkime gali atstovauti  tik jo darbuotojas, narys (fizinis asmuo) ar valdymo organų narys. Asocijuoti nariai, nariai-rėmėjai bei Garbės nariai turi teisę dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės bei pasisakyti svarstomais darbotvarkės klausimais.

4.5. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių tikrųjų narių balsų „už“ negu „prieš“ (tikrieji nariai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais), išskyrus šių įstatų 4.6 punkte nustatytus atvejus.

4.6. Susirinkimo sprendimams dėl Sąjungos įstatų keitimo, dėl Sąjungos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Sąjungos tikrųjų narių balsų.

4.7. Tais atvejais, kai renkami Prezidiumo nariai, Susirinkime gali būti balsuojama atskirai dėl kiekvieno Prezidiumo nario arba iš karto už visą Prezidiumo narių sąrašą.

4.8. Susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/3 Susirinkime dalyvaujančių Sąjungos tikrųjų narių.

4.9. Narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti Susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į Susirinkimą ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Sąjungos administracijai ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Sąjungos tikrasis narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

4.10. Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius pasirašo vykusio Susirinkimo protokolą ir narių registravimo sąrašą.

4.11. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 30 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas. Sąjungos nariai apie tai informuojami šių įstatų 4.3. punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) dienų iki pakartotinio susirinkimo. Pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus.

4.12. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant įstatų 4.3. ir 4.5. punktuose numatytų terminų, jeigu visi Sąjungos tikrieji nariai su tuo raštiškai sutinka.

4.13. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/2 Sąjungos tikrųjų narių, Prezidiumas arba Revizijos komisija.

Sąjungos Prezidiumas

4.14. Sąjungos Prezidiumas  (toliau – Prezidiumas) yra kolegialus Sąjungos valdymo organas, vadovaujantis Sąjungos veiklai tarp Susirinkimų.

4.15. Minimalus Prezidiumo narių skaičius yra 4, maksimalus Prezidiumo narių skaičius negali būti didesnis kaip 10. Galutinį Prezidiumo narių skaičių nustato Susirinkimas. Prezidiumo narius 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Susirinkimas gali išrinkti papildomus Prezidiumo narius, kurių įgaliojimai baigiasi kartu su 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinktų Prezidiumo narių įgaliojimais. Iš išrinktųjų Prezidiumo narių Susirinkimas išrenka Prezidiumo pirmininką (Prezidentą) ir jo pavaduotoją (Viceprezidentą). Prezidiumo nariais gali būti tik Sąjungos tikrųjų narių pasiūlyti fiziniai asmenys. Kiekvienas Prezidiumo narys gali atsistatydinti, įspėdamas apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Už veiklą Prezidiume jos nariui gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia Susirinkimas.

4.16. Prezidiumas:

4.16.1. šaukia Sąjungos narių Susirinkimus ir sudaro Susirinkimų darbotvarkes;

4.16.2. priima sprendimus dėl Sąjungos tikrųjų narių, asocijuotų narių, narių-rėmėjų arba Garbės narių priėmimo, išstojimo ir šalinimo iš Sąjungos;

4.16.3. savo kadencijos laikotarpiui renka (skiria) ir atšaukia Sąjungos Vykdantįjį direktorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas bei tvirtina pareiginius nuostatus, įgalioja Prezidiumo narį pasirašyti su Vykdančiuoju direktoriumi darbo sutartį;

4.16.4. tvirtina Sąjungos buhalterio (finansininko) kandidatūrą, nustato jo atlyginimo dydį;

4.16.5. nustato Sąjungos darbuotojų etatų skaičių ir jų darbo sutarties sąlygas;

4.16.7. tvirtina Sąjungos darbo tvarkos taisykles ir Sąjungos veiklos nuostatas;

4.16.8. vykdo visuotinio Sąjungos narių susirinkimo nutarimus;

4.16.9. rengia Sąjungos veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas;

4.16.10. rengia bei pateikia valstybės valdymo organams pasiūlymus, rekomendacijas bei išvadas klausimais, liečiančiais Sąjungos veiklą ir tikslus;

4.16.11. užmezga ryšius su vidaus ir užsienio šalių giminingomis profesiniu požiūriu asociacijomis, organizacijos ar kitais juridiniais asmenimis, siunčia narius į stažuotes;

4.16.12. gina Sąjungos narių teises ir prestižą. Pateikia kandidatus į valstybinius ar kitokius apdovanojimus;

4.16.13. priima sprendimus dėl Sąjungai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ir įkeitimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus apribojimus;

4.16.14. priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto;

4.16.15. parengia ir pateikia visuotiniam Sąjungos narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Prezidiumo veiklos ataskaitą;

4.16.16. kaupia lėšas Sąjungos veiklai finansuoti;

4.16.17. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

4.16.18. sprendžia Sąjungos atstovybių steigimo klausimus;

4.16.19. svarsto Sąjungos tikrųjų narių, asocijuotų narių, narių-rėmėjų ir Garbės narių pasiūlymus įgyvendinant Sąjungos veiklos tikslus ir uždavinius;

4.16.20. nustato Sąjungos komercinių paslapčių ribas;

4.16.21. kelia narių profesinę kvalifikaciją, organizuoja konferencijas, seminarus, posėdžius; inicijuoja informacinės bazės kūrimą;

4.16.22. sudaro ir panaikina tikslines komisijas ir darbo grupes atitinkamų Sąjungos veiklos klausimų sprendimui;

4.16.23. steigia ir panaikina Sąjungos garbės vardus bei Sąjungos apdovanojimus, nustato jų suteikimo tvarką, suteikia garbės vardus bei apdovanojimus;

4.16.24. priima sprendimą keisti Sąjungos buveinę;

4.16.25. nustato Sąjungos nariams naudojimosi Sąjungos simbolika, Sąjungos įranga, patalpomis bei kitu turtu tvarką;

4. 16.26. sprendžia kitus, šiuose įstatuose Prezidiumo kompetencijai priskirtus klausimus.

4.17. Prezidiumas privalo laiku rengti visuotinius narių Susirinkimus ir sudaryti visuotinių narių Susirinkimų darbotvarkes, pateikti visuotiniams narių Susirinkimams svarstyti Sąjungos veiklos ataskaitą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

4.18. Prezidiumo veiklai vadovauja Prezidiumo pirmininkas (Prezidentas).

4.19. Prezidiumo pirmininkas (Prezidentas):

4.19.1. organizuoja Prezidiumo darbą ir jam vadovauja;

4.19.2. organizuoja Prezidiumo posėdžius ir juose pirmininkauja;

4.19.3. atsiskaito už Prezidiumo veiklą Susirinkimuose.

4.20. Prezidiumo posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į pusmetį. Apie posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Prezidiumo nariams pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio.  Prezidiumas gali priimti sprendimus, jeigu jo posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Prezidiumo narių. Kiekvienas Prezidiumo narys turi vieno balso teisę. Prezidiumo posėdžio sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Prezidiumo narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidiumo pirmininko (Prezidento) balsas. Prezidiumo sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių. Prezidiumo narys susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į posėdį ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Prezidiumo pirmininkui (Prezidentui) ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Prezidiumo narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

4.21. Prezidiumo pirmininkui (Prezidentui) nesant ar negalint vykdyti savo funkcijų, visus Įstatais numatytus jo įgaliojimus turi Prezidiumo pirmininko pavaduotojas (Viceprezidentas).

Sąjungos Vykdantysis direktorius

4.22. Sąjungos Vykdantysis direktorius yra vienasmenis Sąjungos valdymo organas, kurį ne ilgesniam kaip 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka (skiria) Prezidiumas. Prezidiumo pirmininkas (Prezidentas) arba kitas Prezidiumo įgaliotas asmuo Sąjungos vardu sudaro darbo sutartį su Sąjungos Vykdančiuoju direktoriumi ir ją nutraukia. Su Sąjungos Vykdančiuoju direktoriumi gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo ginčai tarp Sąjungos Vykdančiojo direktoriaus ir Sąjungos nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

4.23. Sąjungos Vykdantysis direktorius:

4.23.1. organizuoja Sąjungos veiklą bei jos tikslų įgyvendinimą;

4.23.2. atstovauja Sąjungą santykiuose su trečiaisiais asmenimis teisme bei arbitraže, su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

4.23.3. ieško lėšų Sąjungos veiklai finansuoti;

4.23.4. sudaro sandorius Sąjungos vardu;

4.23.5. užtikrina Sąjungos lėšų ir turto racionalų naudojimą bei saugojimą;

4.23.6. atidaro ir uždaro Sąjungos sąskaitas bankų įstaigose;

4.23.7. vadovauja administracijos darbui;

4.23.8. priima ir atleidžia į darbą darbuotojus, sudaro su darbuotojais darbo ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis;

4.23.9. rengia bei tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus ir Sąjungos teikiamų paslaugų ir produktų įkainius;

4.23.10. rengia Sąjungos darbo tvarkos taisykles ir Sąjungos veiklos nuostatas bei teikia jas tvirtinti Prezidiumui;

4.23.11. vykdo Sąjungos narių susirinkimo bei Prezidiumo priimtus nutarimus;

4.23.12. ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, LR Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka rengia ir visuotiniam Sąjungos narių Susirinkimui tvirtinimui teikia kiekvienų praėjusių finansinių metų Sąjungos veiklos ataskaitą kartu su Sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkiniu;

4.23.13. atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, viešos informacijos paskelbimą, pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą Sąjungos tikriesiems nariams, asocijuotiems nariams, nariams-rėmėjams ir Garbės nariams, tvarko Sąjungos narių sąrašus;

4.23.14. savarankiškai sprendžia kitus Sąjungos veiklos klausimus, kurie nepriskirti Susirinkimui ir Prezidiumui.

4.23.15.  atsako už kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose teisės aktuose bei šiuose įstatuose Sąjungos Vykdančiojo direktoriaus kompetencijai priskirtų pareigų vykdymą.

4.24. Už savo darbą Vykdantysis direktorius atsiskaito Prezidiumui kartą per ketvirtį.

Sąjungos revizijos komisija (toliau – Revizijos komisija)

4.25. Revizijos komisija yra kolegialus Sąjungos organas. Revizijos komisiją sudaroma iš 3 narių, kuriuos 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Revizijos komisija iš savo narių renka Revizijos komisijos pirmininką.

4.26. Revizijos komisija:

4.26.1. kontroliuoja Sąjungos finansinę ir ūkinę veiklą, lėšų ir materialinių vertybių apskaitą, sutarčių vykdymą bei finansinių operacijų teisėtumą;

4.26.2. finansiniams metams pasibaigus iki eilinio visuotinio narių Susirinkimo patikrina Sąjungos metinę finansinę atskaitomybę bei kitus finansinės veiklos bei apskaitos dokumentus;

4.26.3. visuotinio Sąjungos narių Susirinkimo arba Prezidiumo pavedimu atlieka finansinius buhalterinius Sąjungos patikrinimus bei praneša apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

4.27. Revizijos komisija įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą Sąjungos finansinės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

4.28. Prieš kiekvieną Susirinkimą Revizijos komisija įvertina Sąjungos finansinę būklę, parengia ir pateikia finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

4.29. Revizijos komisijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į metus. Apie posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Revizijos komisijos nariams pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio. Revizijos komisija gali priimti sprendimus, jeigu jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Revizijos komisijos narių. Kiekvienas Revizijos komisijos narys turi vieno balso teisę. Revizijos komisijos posėdžio sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Revizijos komisijos narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Revizijos komisijos pirmininko balsas. Revizijos komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Revizijos komisijos narių. Revizijos komisijos narys susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į posėdį ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Revizijos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Revizijos komisijos narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

Sąjungos profesinės etikos komisija (toliau  – Profesinės etikos komisija)

4.30. Profesinės etikos komisija yra kolegialus Sąjungos organas. Profesinės etikos komisiją sudaroma iš 3 narių, kuriuos 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka Susirinkimas. Profesinės etikos komisija iš savo narių renka Profesinės etikos komisijos pirmininką.

4.31. Vadovaudamasi Sąjungos profesinės etikos kodeksu ir savo darbo reglamentu, Profesinės etikos komisija nagrinėja statybos inžinierių profesinės etikos pažeidimus, kilusius dėl profesinių veiksmų Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4.32. Profesinės etikos komisijos nutarimai yra galutiniai ir neskundžiami kitiems aukštesniems Sąjungos  valdymo organams.

4.33. Profesinės etikos komisijos posėdžiai šaukiami pagal poreikį. Apie posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Profesinės etikos komisijos nariams pranešama el. paštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio. Profesinės etikos komisija gali priimti sprendimus, jeigu jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Profesinės etikos komisijos narių. Kiekvienas Profesinės etikos komisijos narys turi vieno balso teisę. Profesinės etikos komisijos posėdžio sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Profesinės etikos komisijos narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais). Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Profesinės etikos komisijos pirmininko balsas. Profesinės etikos komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas konkrečiais darbotvarkės klausimais yra privalomas, kai to pageidauja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Profesinės etikos komisijos narių. Profesinės etikos narys susipažinęs su darbotvarke, gali raštu pranešti savo valią „už“ ar „prieš“, t.y. neatvykdamas į posėdį ir balsavimo įrodymus pateikdamas el. paštu arba faksu arba paštu arba įteikiant Profesinės etikos komisijos pirmininkui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios. Tokie pranešimai įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus balsuotam klausimui. Jeigu Profesinės etikos komisijos narys dėl kurio nors darbotvarkės klausimo balsavimo metu ar iš anksto raštu, šiame punkte nustatyta tvarka, nepareiškė savo valios, tokiu atveju laikoma, kad jis šiuo klausimu susilaikė.

5. Sąjungos lėšų šaltiniai ir finansinės veiklos kontrolė

5.1. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, inventorius, transporto priemonės, taip pat gauta parama, kitas turtas bei lėšos, reikalingi jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

5.2. Sąjungos lėšas sudaro:

5.2.1. Sąjungos narių stojamieji įnašai;

5.2.2. einamieji įnašai;

5.2.3. tiksliniai įnašai;

5.2.4. įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

5.2.5. rėmėjų suteiktos lėšos;

5.2.6. dovanotos ar kitos gautos lėšos;

5.2.7. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

5.2.8. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

5.2.9. skolintos lėšos;

5.2.10. kitos teisėtai gautos lėšos.

5.3. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų Sąjungai tik konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti.

5.4. Sąjungos lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos jos nariams. Sąjungos lėšas ir jos turtą kaupia bei naudoja, taip pat Sąjungos turtą valdo ir juo disponuoja Sąjungos Prezidiumas ir Vykdantysis direktorius savo kompetencijos ribose.

5.5. Finansiniams metams pasibaigus iki eilinio visuotinio narių Susirinkimo, tačiau ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, Revizijos komisija atlieka Sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimą.

6. Įstatų ir buveinės keitimo tvarka

6.1. Sąjungos įstatai keičiami LR įstatymų nustatyta tvarka visuotinio Sąjungos narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių Sąjungos tikrųjų narių balsų dauguma. Pakeisti Sąjungos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

6.2. Sąjungos buveinė keičiama Prezidiumo sprendimu, priimtu visų susirinkime dalyvaujančių Prezidiumo narių balsų dauguma, kuris kartu su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

7. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

7.1. Visuotinių Sąjungos narių Susirinkimų, Sąjungos Prezidiumo posėdžių, Sąjungos kolegialių organų  priimti sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais turi būti supažindinti visi Sąjungos tikrieji nariai, asocijuoti nariai, nariai-rėmėjai, Garbės nariai arba kiti asmenys, operatyviai skelbiami Sąjungos tinklalapyje www.lsis.lt arba išsiunčiami suinteresuotiems asmenims  registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai arba faksu arba el. paštu, kai informaciją skelbti viešai neprivaloma ir/ar netikslinga. Už nutarimų ir pranešimų paskelbimą ir išsiuntimą laiku atsako Sąjungos Vykdantysis direktorius.

7.2. Pranešimus apie numatomą Sąjungos reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą bei kitais teisės aktų numatytais atvejais Sąjungos Vykdantysis direktorius skelbia viešai VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje.

7.3. Sąjungos nariai ir Sąjungos valdymo organų nariai privalo nedelsdami pranešti Sąjungai apie pašto ir el. pašto adresų pasikeitimą. Jei Sąjungos pranešimai ir skelbimai siunčiami registruotu laišku arba el. paštu, jie siunčiami paskutiniu Sąjungai žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais.

7.4. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo terminus, kurių nereglamentuoja teisės aktai ar šie įstatai, nustato Vykdantysis direktorius.

8. Dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo Sąjungos nariams tvarka

8.1. Sąjungos tikrasis narys, pateikęs rašytinį prašymą Vykdančiajam direktoriui, turi teisę susipažinti su visais Sąjungos dokumentais ir gauti informaciją apie Sąjungos veiklą. Vykdantysis direktorius privalo sudaryti galimybę Sąjungos tikrajam nariui susipažinti su prašoma informacija ir (ar) dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.

8.2. Sąjungos dokumentų ir kitos informacijos apie Sąjungos veiklą pateikimo Sąjungos asocijuotiems nariams, nariams-rėmėjams ir Garbės nariams tvarka nustatoma Sąjungos Visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis informacijos pateikimo ir naudojimo taisyklėmis.

9. Filialų ir atstovybių steigimo bei likvidavimo tvarka

9.1. Sąjunga turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Įsteigtas filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo, jis yra Sąjungos struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Sąjungos funkcijų. Sąjunga atsako pagal savo filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Sąjungos prievoles.

9.2. Sąjungos Prezidiumas priima sprendimą steigti Sąjungos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, tvirtina įsteigtų filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia iš pareigų jų vadovus.

9.3. Filialo ir atstovybė veiklos nutraukimo pagrindu gali būti:

9.3.1. Sąjungos likvidavimas;

9.3.2.    Sąjungos Prezidiumo sprendimas nutraukti įsteigto filialo ir atstovybės veiklą;

9.3.3.     valstybės institucijų priimtas sprendimas nutraukti filialo ir atstovybės veiklą, už Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus.

Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2017.06.01