LIETUVOS STATYBOS  INŽINIERIŲ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES BENDRIJA  – LSIS PAB

Tai naujas buvusio Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubo (PASIK) pavadinimas. Pavadinimas pakeistas 2018 m. birželio mėnesį.   PASIK įkurtas 1997 m. birželio mėn. 13 d. Valstybės įmonės registrų centre įregistruotas 1997 – 06 – 30d.  LSIS PAB teisinė forma – visuomeninė organizacija (asociacija).  Buveinė yra AB „Panevėžio statybos trestas“ patalpose P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT–35173.

LSIS Panevėžio  apskrities bendrijos Asmens duomenų tvarkymo politika

1997 m. birželio mėn. 13 d. Panevėžio apskrities statybos inžinierių iniciatyvinės grupės susirinkime įkurtas LSIS Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubas. Valstybės įmonės registrų centre įregistruotas 1997 m. birželio 30 d. Pirmuoju klubo pirmininku išrinktas statybos inžinierius Arnas Činga. Sekretore – Bronislava Juodžbalienė. Klubą sudarė 12  narių.

Nuo 2005 metų Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubui pradėjo vadovauti buvęs ilgametis AB „Panevėžio statybos tresto“  darbuotojas, Lietuvos nusipelnęs inžinierius Lionginas Sakalauskas. Klubo veikla suaktyvėjo: padaugėjo narių skaičius iki 23 žm., suaktyvėjo statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas mokymas ir profesinių žinių tikrinimas.  

 Nuo 2018 metų klubo pirmininku išrinktas Vidas Šlivinskas, bendrijos administratore –  ilgametė bendrijos sekretorė Bronislava Juodžbalienė. 

2018 metais Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubas pervadintas į Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Panevėžio apskrities bendriją. Išrinkta bendrijos taryba 5 narių:

 1. Vidas Šlivinskas,
 2. Bronislava Juodžbalienė,
 3. Kęstutis Grimalis,
 4. Lionginas Sakalauskas,
 5. Mindaugas Ščevinskas.

Tapti bendrijos nariais siūloma aktyviems, iniciatyviems statybos inžinieriams, kurie vertina statybos inžinieriaus profesiją ir laiko, kad būti statybos inžinieriumi yra garbė. Atsižvelgiama, kad bendrijos veikloje dalyvautų visų Panevėžio apskrities savivaldybių Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio ir Biržų statybos inžinierių atstovai ir,  kad atstovautų proporcingai visas statybos pagrindinės veiklos sritis, visus statybos dalyvius iš Panevėžio apskrities statybos, projektavimo, statybos industrijos, tiekimo, statybos priežiūros ir mokslo įmonių.

LSIS PAB teisinė forma – visuomeninė organizacija (asociacija).  Buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT–35173  (AB „Panevėžio statybos trestas“ patalpose).

LSIS Panevėžio apskrities bendrija siekia, kad jos nariais taptų aktyvūs, iniciatyvūs ir kūrybingi  statybos inžinieriai, kurie vertina statybos inžinieriaus profesiją ir laiko, kad būti statybos inžinieriumi yra garbė. Bendrijos nariams statybos inžinieriaus vardas yra pasididžiavimas.

Atsižvelgiama, kad bendrijos veikloje dalyvautų visų Panevėžio apskrities savivaldybių Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio ir Biržų statybos inžinierių atstovai,  kad atstovautų proporcingai visas statybos pagrindinės veiklos sritis, visus statybos dalyvius iš Panevėžio apskrities statybos, projektavimo, statybos industrijos, tiekimo, statybos priežiūros  ir mokslo įmonių.

LSIS PAB veiklos tikslai yra:

 • Ginti savo narių profesinius, ekonominius ir darbo interesus
 • Skatinti statybos inžinierius tobulinti savo profesionalumą
 • Plėtoti profesinę veiklą ir estetines pažiūras
 • Skleisti statybų technines ir organizacines naujoves
 • Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais statybų klausimais

 Mūsų priemonės tikslams įgyvendinti:

 • Teikti pasiūlymus Lietuvos statybos inžinierių sąjungai
 • Organizuoti su statybomis susijusiais klausimais kursus. Paskaitas, diskusijas, pasitarimus
 • Rengti savo nariams dalykines išvykas respublikoje ir užsienyje
 • Skatinti statybos inžinierių kūrybinę veiklą

Aplinkos ministerijos pavedimu statybos specialistams, norintiems įgyti ypatingų statinių statybos vadovų, specialiųjų statybos darbų vadovų ir statybos techninės priežiūros vadovų kvalifikacijos atestatus, organizuoja specialistų apmokymo kursus ir tikrina profesines žinias; norintiems pratęsti turimus kvalifikacijos atestatus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus.

LSIS PAB dalyvauja statybos inžinieriaus profesinio standarto įgyvendinime ir  statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikime.

Narių skaičius: 45
Metinis narystės mokestis: 50 Eur

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES BENDRIJA

Į S T A T A I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Panevėžio apskrities bendrija (toliau – LSIS PAB) yra ribotos civilinės atsakomybės viešas juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
1.2 LSIS PAB veikla remiasi laisva valia įstojusių į bendriją narių visuomeniniu darbu. Sėkmingam tikslų įgyvendinimui gali būti priimami į darbą ir etatiniai darbuotojai, jų kiekį ir darbo sąlygas nustato Taryba.
1.3 LSIS PAB yra juridinis asmuo, kurio veikla vykdoma LR teritorijoje, laikantis LR Konstitucijos, Profesinių sąjungų, asociacijų įstatymais, kitų teisės aktų ir savo veiklą vykdo remiantis šiais Įstatais. LSIS PB turi atsiskaitomąją sąskaitą banke, patvirtintos formos antspaudą.
1.4 LSIS PAB veikla yra neterminuota.
1.5 LSIS PAB yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

II. VEIKLOS TIKSLAI

2.1 Ginti savo narių profesinius, socialinius, ekonominius ir darbo interesus.
2.2 Skatinti statybos inžinierius sutelktomis jėgomis tobulinti savo profesionalumą ir estetines
pažiūras, plėtoti profesinę veiklą, mokyti ir vertinti statybos inžinierių profesinę kvalifikaciją.
2.3 Skleisti statybų technines ir organizacines naujoves.
2.4 Atstovauti nepriklausomai nuomonei techniniais ir juridiniais klausimais, liečiančiais projektavimo ir statybos srities veiklą.
2.5 Teikti profesinę, kolegišką pagalbą ir materialinę paramą LSIS PAB nariams.
2.6 Laikyti vienu svarbiausiu tikslu, kad projektuojant, statant ir eksploatuojant pastatytus statinius būtų laikomasi normatyvinių ir teisės aktų, esminių Europos sąjungos reikalavimų.

III. PRIEMONĖS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI

3.1 LSIS PAB teikia pasiūlymus Lietuvos statybos inžinierių sąjungai.
3.2 Organizuoja su statybomis susijusiais klausimais kursus, seminarus, paskaitas, diskusijas,
pasitarimus, mokslines-technines konferencijas, parodas, rengia dalykines išvykas respublikoje ir užsienyje.
3.3 Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos respublikos ir užsienio organizacijomis plėtojant statybų srities mokslines-technines, organizacines ir ekonomines idėjas.
3.4 Skatina statybos inžinierių kūrybinę veiklą.
3.5 Pagal atitinkamų institucijų suteiktą teisę organizuoja kvalifikacijos tobulinimą, mokymus ir tikrina atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesines žinias.
3.6 Dalyvauja statybos inžinieriaus profesinio standarto įgyvendinime ir statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikime.

IV. BENDRIJOS NARIAI, JŲ TESĖS IR PAREIGOS

4.1 LSIS PAB nariais gali būti Lietuvos piliečiai, turintys statybų inžinieriaus, bakalauro ar magistro diplomą, taip pat kitos, su statybomis susijusios specialybės inžinieriaus, bakalauro ar magistro diplomą ir dirbantys statybose, pripažįstantys Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) įstatus, aktyviai dalyvaujantys Sąjungos veikloje ir mokantys narių mokesčius.
4.2 LSIS PAB narius priima LSIS PAB Taryba pagal stojančiojo pareiškimą. Pareiškėjas turi gauti bent vieno bendrijos nario raštišką rekomendaciją.
4.3 LSIS PAB nariai turi teisę:
4.3.1 rinkti ir būti išrinktais į bendrijos valdomuosius organus,
4.3.2 dalyvauti bendrijos renginiuose, mokymuose, paskaitose, teikti pasiūlymus ir pageidavimus, gauti informaciją apie bendrijos veiklą,
4.3.3 asmeniškai dalyvauti svarstant bendrijos veiklą bei narių elgesį,
4.3.4 pagal LSIS PAB galimybę gauti juridinę, moralinę ir materialinę paramą, reikalingą savo profesinei, kūrybinei ir visuomeninei veiklai vystyti,
4.3.5 išstoti iš LSIS PAB narių, parašius pareiškimą.
4.4 LSIS PAB narys privalo:
4.4.1 aktyviai dalyvauti LSIS PAB veikloje ir siekti įgyvendinti LSIS PAB tikslus,
4.4.2 laikytis LSIS ir LSIS PAB įstatų, nutarimų bei potvarkių ir Profesinės etikos kodekso
4.4.3 kasmet mokėti nario mokestį.
4.5 Narystė baigiasi:
4.5.1 kai LSIS PAB narys nevykdo pareigų nurodytų p.4.4,
4.5.2 nemoka nario mokesčio po raštiško įspėjimo ilgiau kaip 12 mėnesių,
4.5.3 pažeidus Profesinės etikos kodeksą ar orumą ir darant žalą LSIS ar LSIS PAB.
4.6 Narystės atstatymas:
4.6.1 LSIS PB asmenų, netekusių narystės, pakartotinis priėmimas vykdomas LSIS PAB Tarybos nutarimu,
4.6.2 LSIS PAB narystė, atimta pagal p. 4.5 gali būti grąžinta LSIS Prezidiumo nutarimu,
4.6.3 LSIS PAB nutarimą dėl narystės galima apskųsti LSIS Prezidiumui.
4.7 LSIS PAB rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Rėmėjai turi teisę:
4.7.1 naudotis LSIS PAB patarimais, susijusiais su techniniais klausimais bei pagalba, keliant savo darbuotojų kvalifikaciją,
4.7.2 dalyvauti LSIS PAB renginiuose, susirinkimuose, paskaitose.

V. STRUKTŪRA IR VALDYMAS

5.1 Valdymo organai yra:
– Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias LSIS PAB organas.
– Taryba – 5 asmenų kolegialus valdymo organas.
– Revizorius.
5.2. Visuotinis narių susirinkimas.
5.2.1 Rinkiminis susirinkimas šaukiamas pasibaigus kadencijai kas 4 metai. Susirinkimas teisėtas tuomet, kada jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Nutarimai priimami balsų dauguma.
5.2.2 Visuotiniame rinkiminiame narių susirinkime:
– išklausoma ir tvirtinama LSIS PAB Tarybos ir revizoriaus ataskaitas,
– kas 4 metai renkama LSIS PAB Taryba iš 5 asmenų ir revizorius,
– numatomos pagrindinės veiklos kryptys,
– tvirtinami darbo planai, pajamų ir išlaidų finansinės atsiskaitomybės.
– nustatomas LSIS PAB narių stojamųjų įnašų dydis, metinio nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka.
– nutarimai priimami balsų dauguma
– Taryba, jos pirmininkas, revizorius ir Etikos komisija iš 3 asmenų renkami atviru balsavimu, balsų dauguma.
– balsavimo metu surinkus vienodai balsų „už“ ir „prieš“, sprendimą lemia susirinkimo pirmininkaujančio balsas.
5.2.3 Visuotiniai narių susirinkimai gali būti ir neeiliniai. Rekomenduotina kasmet šaukti metinius susirinkimus metų rezultatams aptarti. Apie susirinkimo sušaukiamą nariai informuojamai elektroniniu paštu prieš dvi savaites.
5.2.4 Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.
5.3 LSIS PAB Tarybą sudaro 5 asmenys:
– pirmininkas; administratorė; trys nariai.
5.4 LSIS PAB Taryba:
5.4.1 koordinuoja LSIS PAB darbą tarp rinkiminių narių susirinkimų,
5.4.2 organizuoja narių veiklą, jei reikalinga priima į darbą etatinius darbuotojus, LSIS PAB tikslams siekti,
5.4.3 priima narius ir juos šalina,
5.4.4 rūpinasi Sąjungos narių profesiniu tobulinimusi, atstovauja ir gina jų teises,
5.4.5 dalyvauja konkursuose, apžiūrose, seminaruose, teikia reikalingą informaciją,
5.4.6 valdo bendrijos turtą ir finansus,
5.4.7 atstovauja savo nariams LSIS valdymo organuose, kitose organizacijose,
5.4.8 renka nario mokestį,
5.4.9 LSIS PAB Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 Tarybos sudėties asmenys, iš kurių vienas yra pirmininkas,
5.4.10 LSIS PAB Tarybos nutarimai priimami balsų dauguma. Balsavimo metu surinkus vienodai balsų „už“ ir „prieš“, sprendimą lemia Tarybos posėdžio pirmininkaujančio balsas.
5.4.11 Taryba gali kai kurias funkcijas deleguoti pirmininkui.
5.5 LSIS PAB revizorius:
5.5.1 kontroliuoja bendrijos finansus ir veiklą, įstatų bei LSIS valdžios organų nutarimų
laikymąsi,
5.5.2 teikia pastabas ir išvadas apie bendrijos veiklą Tarybos posėdžiuose,
5.5.3 kartą per metus teikia Tarybos posėdyje kontrolės ataskaitą.
5.6 LSIS PAB Etikos komisija savo veiklą vykdo pagal LSIS profesinės etikos kodeksą ir LSIS PAB nuostatus, kuriuos priima Taryba.
5.7 LSIS PAB yra Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) narys.
5.8 LSIS PAB vienija savo narius Panevėžio apskrityje teritoriniu principu.

VI. EKONOMINĖ VEIKLA

6.1 LSIS PB gali užsiimti ekonomine veikla, susijusia su LSIS ir LSIS PAB tikslais ir jos narių interesais, laikydamasis įstatymų nuostatų.
6.2 Gaunamos lėšos iš LSIS PAB ekonominės veiklos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

VII. TURTAS IR FINANSAI

7.1 LSIS PAB finansus sudaro:
7.1.1 stojamieji ir nario mokesčiai,
7.1.2 LSIS PAB rėmėjų įnašai,
7.1.3 įplaukos už įstatuose numatytą LSIS PAB veiklą,
7.1.4 kitos teisėtai gautos lėšos pagal vykdomą veiklą.
7.2 Mokesčiai LSIS mokami pagal nustatytą tvarką visiems sąjungos nariams.
7.3 LSIS PAB lėšos skiriamos jo veiklai plėtoti, materialinei – techninei bazei ugdyti, įstatymais numatytais atvejais ir nustatyta tvarka įmokoms į biudžetą sumokėti, savo narių interesų bei socialinių teisių gynimui organizuoti.

VIII. ĮSTATŲ PAKEITIMAS LSIS PAB VEIKLOS NUTRAUKIMAS IR SKELBIMAI

8.1 Norint pakeisti LSIS PAB įstatus, būtinas LSIS PAB narių susirinkimo nutarimas, priimtas 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.
8.2 Rengiamas įstatų pakeitimas privalo būti įtrauktas į susirinkimo dienotvarkę.
8.3 LSIS PAB veikla gali būti atšaukiama LSIS PAB narių susirinkimo nutarimu, priimtu 3/4 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.
8.4 LSIS PAB likvidavimas vykdomas pagal galiojančius įstatymus.
8.5 Likusios lėšos ir turtas naudojami nepažeidžiant galiojančių įstatymų.
8.6 Apie LSIS PAB likvidavimą pranešama įstatymų numatyta tvarka.
8.7 LSIS PAB skelbimai paskelbiami VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos
Panevėžio apskrities bendrijos (LSIS PAB) pirmininkas Vidas Šlivinskas

Šie įstatai priimti 2018 m. gegužės mėn. 3 d. visuotiniame bendrijos narių susirinkime.

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS PANEVĖŽIO APSKRITIES BENDRIJOS TARYBA

Pirmininkas:  Vidas Šlivinskas
Administratorė:  Bronislava Juodžbalienė

Tarybos nariai: 

 • Lionginas Sakalauskas
 • Kęstutis Grimalis
 • Mindaugas Ščevinksas
 • Vidas Šlivinskas
 • Bronislava Juodžbalienė

ETIKOS KOMISIJA

 • Jaunius Kavaliauskas
 • Saulius Sušinskas
 • Mindaugas Ščevinskas

REVIZORĖ

 • Angelė Stanionienė

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Panevėžio apskrities bendrija

Įmonės kodas: 193436847
Sąskaitos numeris ir banko duomenys: LT527044060002656477 AB SEB bankas
Adresas: P. Puzino g. 1; LT35173, Panevėžys
Pirmininkas: Vidas Šlivinskas;
Tel.: 8-698-38010, E-paštas: vslivinskas@pst.lt

Naujienos

Bendrijų naujienos

Galerija

Kontaktai

PAB pirmininkas
Vidas Šlivinskas

El. paštas: vslivinskas@pst.lt
Tel.: +370 698 38010

PAB administratorė Bronislava Juodžbalienė

El. paštas: bjuodzbaliene@pasik.lt 
Tel.: +370 614 76503