LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS PROFESINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (toliau – LSIS) Profesinės etikos komisija (toliau – Komisija) savo veikloje vadovaujasi LSIS įstatais ir Statybos inžinieriaus profesinės etikos kodeksu (toliau – Kodeksu).

Komisijos sudarymas
1. LSIS Profesinės etikos komisiją sudaroma iš 3 narių, kuriuos 4 metų laikotarpiui išrenka LSIS susirinkimas.
2. Komisija parengia ir paprasta balsų dauguma patvirtina savo darbo reglamentą.
3. Komisija iš savo narių išrenka komisijos pirmininką.
4. Komisijos nariui pasitraukus iš Komisijos, LSIS susirinkimas išrenka naują Komisijos narį su įgaliojimais dirbti iki 4 metų kadencijos, kai buvo išrinkta dabartinė Komisija, pabaigos.

Komisijos veiklos sritis
5. Komisija priima ir svarsto pareiškimus apie statybos inžinierių profesinės etikos pažeidimus, kilusius dėl profesinių veiksmų Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6. Komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Kodeksą arba pati inicijuoja jo pataisas ir pateikia jas tvirtinti LSIS susirinkimui.

Komisijos veiklos organizavimas
7. Komisijos posėdžiai kviečiami pagal reikalą – gavus konkretų pareiškimą arba siekiant inicijuoti Statybos inžinieriaus profesinės etikos kodekso pataisas.
8. Komisija savo darbą gali organizuoti ir sprendimus priimti nuotoliniu būdu.
9. Komisijos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas.
10. Jeigu gautas pareiškimas liečia Komisijos narį, jis balsuojant nedalyvauja.
11. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du Komisijos nariai.
12. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
13. Komisijos pirmininkui vengiant kviesti posėdį ar to negalint padaryti, jį sukviečia LSIS prezidentas.

Skundų nagrinėjimas
14. Pareiškimus Komisijai gali teikti bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis ar instituticija. Dėl profesinės etikos pažeidimų galima kreiptis ne vėliau kaip per metus nuo tos dienos, kai pažeidimas padarytas ar jis paaiškėjo. Šis terminas, esant svarbioms pareiškime nurodyto pažeidimo aplinkybėms, Komisijos argumentuotu sprendimu gali būti pratęstas iki dvejų metų.
15. Pareiškimai dėl galimų profesinės etikos pažeidimų pateikiami Komisijos pirmininkui raštu, jie atsiunčiami LSIS būstinės adresu. Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi.
16. Komisija gautą pareiškimą išnagrinėja, sprendimą priima ir pareiškėjui raštu atsako per pagrįstą laikotarpį.
17. Statybos inžinierius, kurį liečia gautas pareiškimas, yra informuojamas apie jo turinį ir turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame toks pareiškimas svarstomas.
18. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie tiriamą medžiagą, kai tiriamas konkretus pareiškimas.   

Komisijos sprendimai
19. Komisija svarstomais klausimais priima sprendimus, išvadas, pareiškimus ar kitokius dokumentus.
20. Visi komisijos sprendimai, įskaitant tai, jog LSIS narys ar LSIS nepriklausantis statybos inžinierius nepažeidė Kodekso, skelbiami LSIS tinklalapyje, skyrelyje Etikos komisija/Sprendimai

Jūs galite pranešti apie pažeidimą anonimiškai ir nedalyvauti svarstyme. Tokiu atveju kuo detaliau aprašykite situaciją, pažeidimą, asmenį  ir/ar įmonę neetiškai vykdančius veiklą, nurodant jų kontaktinius duomenis. 

Prisekite/atsiųskite dokumentus, nuotraukas pagrindžiančius faktus. Nepakankant duomenų, negalėsime pradėti tyrimo. Garantuojame anonimiškumą.