Radonas yra gamtinės radioaktyviosios dujos, kurios patenka iš grunto ir kaupiasi statinių patalpų ore. Kvėpuojant, alfa dalelės švitina kvėpavimo takų epitelį, gali pažeisti ląsteles ir lemti kvėpavimo takų bei plaučių vėžio susirgimus. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, šios radioaktyviosios dujos yra antra po rūkymo plaučių vėžio susirgimo priežastis ir lemia didelę dalį visų plaučių vėžio susirgimų.

Radonas yra vienas reikšmingiausių Lietuvos gyventojų patiriamos apšvitos šaltinių ir sudaro vieną trečdalį visos gyventojo patiriamos apšvitos. Be to, jo lemiama apšvita iš visų apšvitą lemiančių veiksnių yra didžiausia. 

Radono atskaitos lygis pastatų patalpų ore, kurį viršijus turi būti imtasi radiacinės saugos priemonių, nustatytas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (toliau –HN 73:2018) ir lygus 300 Bq/m3.

Pastaruoju metu atlikus radono aktyvumo koncentracijos individualiųjų gyvenamųjų pastatų patalpų ore tyrimus, nustatyti atvejai, kai radono aktyvumo koncentracija viršijo HN 73:2018  nustatytą atskaitos lygį. Tyrimai parodė, kad atskaitos lygį viršijanti radono aktyvumo koncentracija buvo visose minėtų pastatų patalpose, įskaitant antro aukšto patalpas, kurių paprastai radonas, būdamas sunkesnis už orą, nepasiekia. 

Aiškinantis galimas atskaitos lygių viršijimo priežastis, nustatyta, kad šiuose pastatuose buvo veikianti rekuperacinė vėdinimo sistema, kuri papildomai buvo sujungta su atviro tipo žemės šilumokaičiu (gruntiniu šilumos mainikliu), kuriuo radonas patenka į visas patalpas. Pastatų savininkams atjungus atviro tipo žemės šilumokaitį ir orą imant tiesiogiai iš lauko, kaip numatyta standartiškai diegiant rekuperacinę vėdinimo sistemą, bei pakartotinai atlikus tyrimus, nustatyta, kad radono aktyvumo koncentracija patalpų ore sumažėjo iki 8 kartų ir nebeviršijo atskaitos lygio. 

Atkreipiame dėmesį, kad pastatų savininkai, planuojantys įsirengti atviro tipo žemės šilumokaičius, privalo atsižvelgti į galimą radono riziką, ypatingai atkreipiant dėmesį į tai, kad kartu gali gyventi vaikai, kurie yra jautresni jonizuojančiajai spinduliuotei. 

Pasidalinkite šia informacija su savo draugais ir kolegomis. 

Radiacinės saugos centras, siekdamas įvertinti, ar pastatuose, kuriuose jau įrengti atviro tipo žemės šilumokaičiai, nėra padidėjusios radono aktyvumo koncentracijos lygio, siūlo atlikti radono patalpų ore tyrimus. Tyrimai bus atlikti nemokamai. 

Pastatų savininkai gali kreiptis į Radiacinės saugos centrą telefonu Vilniuje 8 5 2361936 (3) arba elektroniniu paštu rsc@rsc.lt.